• 1.jpg
  • WWW-2.jpg
  • WWW-3.jpg
  • WWW-5.jpg
  • WWW-6.jpg
  • WWW-8.jpg
  • WWW-11.jpg
  • WWW-13.jpg
  • WWW-17.jpg
  • WWW-19.jpg
  • WWW-20.jpg

Zadanie w miejscowości Stary Żmigród obejmuje roboty przygotowawcze, w tym m. in.: wytyczenie projektowanych robót w terenie, oczyszczenie i przygotowanie pasa drogowego; roboty ziemne, w tym m. in.: mechaniczne wykonanie wykopów i nasypów; odwodnienie korpusu drogowego, w tym m. in.: kanalizacja deszczowa, przepusty pod koroną drogi; wykonanie podbudowy drogi, w tym m. in.: korytowanie, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, podbudowa z kruszywa łamanego i profilowanie mechaniczne, stabilizowanie gruntu; wykonanie nawierzchni, w tym m. in.: nawierzchnia z betonu asfaltowego; wykonanie robót wykończeniowych, w tym m. in.: umocnienia skarp, rowów i ścieków, ścinania i uzupełniania poboczy; wykonanie oznakowania dróg i urządzenie bezpieczeństwa ruchu. W miejscowości Nowy Żmigród wykonane zostaną m. in. nowe miejsca postojowe na płycie rynku oraz wydzielenia ruchu kołowego od ruchu pieszego. Przebudowie ulegnie m. in. skrzyżowanie drogi gminnej z drogą wojewódzką. Planowana przebudowa podyktowana jest zamiarem polepszenia warunków ruchu na skrzyżowaniu oraz urządzenia nowych miejsc postojowych wzdłuż pierzei południowej rynku. W ramach realizowanego zadania wykonane zostaną również elementy małej architektury, w tym m. in.: stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci. Uzupełnieniem małej architektury będą m. in. nasadzenia zieleni oraz wykonanie oświetlenia. Planowane zmiany w geometrii i organizacji ruchu spowodują m. in. urządzenie nowych miejsc postojowych, poprawę funkcjonalności i bezpieczeństwa w obrębie drogi gminnej i płyty rynku, jak również wzrost płynności ruchu pojazdów i pieszych w centrum miejscowości.

Wartość inwestycji: 6 315 789,48 zł

Dofinansowanie: 6 000 000,00 zł 

Wkład własny: 315 789,48 zł

 

Polski Ład tablice 9 z 12

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.