^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dniem 9 maja 2014 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Łysej Górze została włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. To druga jednostka OSP na terenie naszej gminy, po OSP Skalnik, a 17 na terenie Powiatu Jasielskiego włączona do systemu. Sukces ten jest zwieńczeniem kilkuletnich staraniań miejscowych strażaków, którzy podnosili swoje kwalifikacje, a także starali się o pozyskanie sprzętu, aby spełnić wymagane kryteria.

W dniu 20 lutego 2014 r. Komendant Powiatowy PSP w Jaśle st. bryg. Wiesław Latoszek zawarł porozumienie z Gminą Nowy Żmigród oraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Łysej Górze dotyczące włączenia OSP w Łysej Górze do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, które określa prawa i obowiązki stron związane z włączeniem jednostki do systemu. Na podstawie tegoż porozumienia Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w dniu 18 kwietnia br. wystąpił z wnioskiem do Komendanta Głównego PSP o włączenie OSP w Łysej Górze do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Ponieważ spełnione zostały warunki włączenia jednostki do KSRG, a solidna praca strażaków, zarówno w bezpośrednich działaniach ratowniczo-gaśniczych, ale też skuteczne dążenia do wyposażenia jednostki w specjalistyczny sprzęt, zostały zauważone i docenione, jednostka została włączona do elity OSP.

Włączenie jednostki OSP Łysa Góra w struktury krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wydatnie wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Nowy Żmigród. Bezpośrednie alarmowanie za pomocą systemu selektywnego alarmowania ze stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w Jaśle wpływa znacząco na szybkość podjęcia działań ratowniczych, o czym kilkakrotnie mogliśmy się już przekonać. Posiadany specjalistyczny sprzęt oraz wyszkolenie strażaków pozwalają jednostce na prowadzenie samodzielnych działań ratowniczo-gaśniczych. Słowa podziękowania kieruję pod adresem Wójta Gminy Nowy Żmigród Pana Krzysztofa Augustyna oraz Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle Pana st. bryg. Wiesława Latoszka, bez których zaangażowania byłoby to niemożliwe – powiedział Komendant Gminy OSP w Nowym Żmigrodzie Adam Durał.

Ochotnicza Straż Pożarna w Łysej Górze jest jedną z 16 jednostek OSP działających na terenie Gminy Nowy Żmigród. Posiada dwa samochody ratowniczo-gaśnicze, dobrą bazę lokalową, dobry system łączności i specjalistyczny sprzęt, w tym zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego oraz 12 przeszkolonych ratowników medycznych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy wyposażonych w defibrylator AED.

OSP Łysa Góra jest aktywna, dobrze przygotowana do działań ratowniczo-gaśniczych, w których czynnie uczestniczy. Stanowi silne wsparcie dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej podczas prowadzonych działań. Jest aktywną jednostką z dużymi perspektywami rozwoju. Na zawodach sportowo-pożarniczych zajmuje czołowe miejsca. Szkoli młodzież, która w przyszłości zajmie miejsce swoich starszych kolegów. Jednostka na przestrzeni ostatnich lat inwestowała własne oraz gminne środki finansowe w doposażenie w sprzęt ratowniczy. Obecnie jest jednostką dobrze wyposażoną i gotową do działań ratowniczo-gaśniczych – pisał w uzasadnieniu wniosku o włączenie jednostki OSP Łysa Góra do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Komendant Powiatowy PSP w Jaśle st. bryg. mgr inż. Wiesław Latoszek.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) powstał w 1991 roku, a zaczął funkcjonować w 1995. Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarna i inne podmioty ratownicze (głównie Ochotniczą Straż Pożarną). Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Swoje zadania KSRG realizuje poprzez koordynację walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich szczeblach administracji. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa.

W najbliższym czasie w Ochotniczej Straży Pożarnej w Łysej Górze odbędzie się uroczyste włączenie jednostki w struktury KSRG.