^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Informacja w sprawie kar administracyjnych nakładanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Zgodnie z art. 85a rozdziału 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 ze zm.) kto wbrew wydanym w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie nakazom, zakazom lob ograniczeniom, o których mowa w:
– art. 46 ust. 3 pkt 5, nie zaopatruje zwierząt w świadectwa zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności;
– art. 46 ust. 3 pkt 5a, będąc posiadaczem zwierząt nie zgłasza miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt powiatowemu lekarzowi weterynarii, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności (§1 ust. 1 pkt 2 lit b rozporządzenia MRiRW);
– art. 46 ust.3 pkt 7, nie oczyszcza, nie odkaża, nie przeprowadza deratyzacji lub dezynsekcji miejsc przebywania zwierząt, a także nie oczyszcza lub nie odkaża środków transportu, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,25 do 1,3;
– art. 46 ust. 3 pkt 8b, będąc dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego nie zgłasza przypadków padnięć lub nie dostarcza odstrzelonych zwierząt łowieckich do określonych miejsc, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,23 do 1,3;
– art. 46 ust. 3 pkt 8f, nie podejmuje określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności (§1 ust. 1 pkt 1 lit d, §1 ust. 1 pkt 2 lit c, e, g, h, i, j rozporządzenia MRiRW );
– art. 46 ust. 3 pkt 8a, nie utrzymuje zwierząt, w tym nie karmi i nie poi w określony sposób, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,2 do 0,8 (§1 ust. 1 pkt 1 lit b, c, § 1 ust. 1 pkt 2 lit a, f rozporządzenia MRiRW)
kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Kary pieniężne wymierza w drodze decyzji administracyjnej powiatowy lekarz weterynarii albo graniczny lekarz weterynari.