^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Ubojowi na terenie gospodarstwa można poddać: cielęta do szóstego miesiąca życia, świnie, owce, kozy, drób, zajęczaki oraz zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych – w celu produkcji mięsa na użytek własny. Zwierzęta poddawane takiemu ubojowi muszą być zdrowe.

Przy uboju zwierząt na terenie gospodarstwa powinny być spełnione wymagania określone w przepisach o ochronie zwierząt.

 

Cielęta, świnie, owce, kozy poddawane ubojowi na terenie gospodarstwa muszą być zarejestrowane w ARiMR.

24 godziny przed ubojem świń, owiec, kóz oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych posiadacz zwierzęcia informuje Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jaśle o zamiarze przeprowadzenia uboju.

24 godziny przed ubojem cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz posiadacz zwierzęcia składa w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Jaśle, ul. Floriańska 92 pisemne powiadomienie o zamiarze dokonania uboju.

Mięso świń i nutrii poddanych ubojowi na terenie gospodarstwa oraz mięso dzików odstrzelonych poddaje się, na koszt posiadacza tego mięsa, obowiązkowemu badaniu na obecność włośni.

Za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny grozi rolnikowi kara pieniężna od 100 zł do 2000 zł.

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do prowadzenia badania mięsa na użytek własny:
1. Tadeusz Czajka, 38-242 Skołyszyn 410, tel. 13 44 91 121, 888 773 286;
2. Stefan Sochacki, 38-204 Tarnowiec 312, tel. 13 44 24 002, 608 607 426;
3. Marcin Potempa, ul. Czackiego, 38-200 Jasło, tel. 600 974 321;
4. Karol Kaleta, ul. Jana Pawła II 28, 38-200 Jasło, tel. 504 598 699.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jaśle, ul. Floriańska 92, tel. 13 44 64 321.