^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


krus kwadratWymiar składki za IV kwartał 2016 r.:

− składka emerytalno-rentowa − 264 zł,
− składka wypadkowo-chorobowo-macierzyńska − 126 zł.
Łączna kwota składki podstawowej − 390 zł.

Składka wypadkowa − 42 zł.

 

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą opłaca podwójną składkę emerytalno-rentową.

Termin opłacenia składki upływa w dniu 31 października 2016 r.

Składkę można uregulować na otrzymanym przekazie z KRUS, pocztowym lub bankowym dowodzie wpłat lub poprzez bankowość internetową na numer konta 94 1010 1528 0917 7618 9960 1000.

Ponadto Kasa przypomina, że wysyłane rolnikom cokwartalne przekazy z wymiarem składek służą ułatwieniu dokonania zapłaty tych należności w ustawowym terminie i wymaganej kwocie. Brak przekazu, nie zwalnia płatników z obowiązku terminowego opłacenia składek w odpowiedniej kwocie.

Jednocześnie Kasa zwraca się z prośbą do ubezpieczonych rolników, jak również do świadczeniobiorców emerytur i rent rolniczych, o bieżące powiadamianie terenowych jednostek Kasy, właściwych dla tych osób, o każdej zmianie adresu zamieszkania lub osobach upoważnionych do odbioru świadczenia lub innej imiennej korespondencji.