^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Szanowni Państwo!

W związku z trwającymi pracami nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Nowy Żmigród na lata 2017−2024 bazując na wskazanym na obszarze rewitalizacji zapraszamy do złożenia elektronicznego formularza z propozycjami przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zapraszamy do współpracy!

KWESTIONARIUSZ

Wójt Gminy Nowy Żmigród
Grzegorz Bara 

Zawiadamia się producentów rolnych, że w okresie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r.
będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wypełnione wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie,
pokój nr 5 (parter), codziennie w godz. od 7.30 do 15.30.

Do wniosku należy dołączyć oryginały faktur VAT wystawione w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
działając na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 (Dz. U. z 2016, poz. 277) ogłasza

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa.

Honorowy Patronat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Medialny patronat: dwutygodnik AGRO SERWIS, Telewizja Interaktywna AgroNews.com.pl, Tygodnik Poradnik Rolniczy, magazyn rolniczy Agro Profil, Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy.

Regulamin

Biznes inicjatorTermin przyjmowania zgłoszeń: 20.01.2017 r. – 02.02.2017 r.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, zamieszkujących województwo podkarpackie, nie zarejestrowanych jako przedsiębiorcy i nie prowadzący działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, należących do jednej z poniższych grup tj.:
− osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
− długotrwale bezrobotni,
− kobiety,
− niepełnosprawni.

Czytaj więcej...

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe i ekologiczne) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

Czytaj więcej...

Z ogromnym zadowoleniem i radością wrócili do „swojego przedszkola” najważniejsi jego użytkownicy – same przedszkolaki. W dniu 5 stycznia miało miejsce oficjalne otwarcie zmodernizowanego budynku Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie.

Czytaj więcej...

W związku z przystąpieniem do opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Żmigród, przeprowadzana jest ankietyzacja wśród mieszkańców.

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie ankieterów i uzupełnienie ankiet, które będą pomocne w opracowaniu wyżej wymienionego dokumentu.

Program:
13:00–13:30 – Modlitwa za pomordowanych oraz złożenie kwiatów przy zbiorowej mogile Żydów w Hałbowie.
14:00–14:30 – Modlitwa ekumeniczna oraz złożenie kwiatów przy zbiorowej mogile Żydów na cmentarzu żydowskim w Nowym Żmigrodzie.
15:00–15:30 – Zwiedzanie Muzeum – Ośrodka Dokumentacji i Historii Ziemi Żmigrodzkiej.
15:45–16:00 – Zwiedzanie wystawy pt. „Żydzi na Podkarpaciu”, ze zbiorów Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu i Stowarzyszenia „Sztetl Dukla”.
16:00–16:15 – Projekcja filmu pt. „Kamienie”.
16:15–16:30 – Opowieść sentymentalna o przedwojennym żydowskim Żmigrodzie, autorstwa Jerzego Dębca – prezesa Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu, dyrektora GOK w Nowym Żmigrodzie.
16:30–17:00 – Dyskusja, podsumowanie spotkania.

Czytaj więcej...

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych uiszczać należy na nowy nr konta bankowego
(BS Rymanów – 53 8636 1015 2004 1600 9644 0001).

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram