^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Rada Ministrów przyjęła w dniu 31 sierpnia 2015 r. uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2015 roku suszy. Poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie pomocy do Biura Terenowego ARiMR w Jaśle w terminie do 30 września 2015 r. Informacji szczegółowych udzielają: Biuro Terenowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jaśle − tel. 13 44 842 81, Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie − tel. 13 44 826 14.

Czytaj więcej...

logo arimrKierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jaśle informuje rolników, którzy złożyli wnioski o płatność do gruntów rolnych na rok 2015 o zasadach zgłaszania przypadków wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności w odniesieniu do płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, ONW i płatności rolnośrodowiskowej. Osobą właściwą w sprawach uznawania przypadków działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, jest Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Jaśle, działający na podstawie art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Czytaj więcej...

Sołtys miejscowości Nowy Żmigród zawiadamia,
że dnia 12 wrzesnia br. o godz. 18.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się zebranie wiejskie.

Tematem spotkania bedzie fundusz sołecki, sprawy związane z kanalizacją ul. Dukielskiej
oraz tych mieszkańców, którzy nie mają z różnych względów do niej dostępu,
a także inne sprawy związane z miejscowością.

Sołtys
Edward Bakuta

proj kanRozstrzygnięto przetarg na „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Nienaszów, Grabanina, Stary Żmigród oraz odcinki w Nowym Żmigrodzie, Mytarzy, Mytarce, Gorzycach, Łężynach, Tokach i Sadkach – Gmina Nowy Żmigród”.

Czytaj więcej...

rajd PWSZ 4Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie oraz Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów kontynuując piękną inicjatywę i przychylny klimat Kanclerza PWSZ w Krośnie Franciszka Tereszkiewicza zorganizowało w dniu 23 sierpnia br. trzecią edycję rajdu rowerowego śladami Balinta Balassiego. Organizowane przez Towarzystwo rajdy mają na celu uczczenie pamięci tego węgierskiego poety. Po wyprawach do miejsc pamięci poety w latach ubiegłych do Odrzykonia i Rymanowa odbył się rajd do Nowego Żmigrodu, gdzie na budynku Liceum Ogólnokształcącego znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona pamięci Balinta Balassiego.

Czytaj więcej...

22 sierpnia w Nowym Żmigrodzie rozpoczęły się główne uroczystości upamiętniające X Rocznicę Beatyfikacji pierwszego męczennika komunizmu bł. ks. Władysława Findysza. Tegoroczne obchody połączono z 25. rocznicą sakry biskupiej ks. abp. Edwarda Nowaka.

Czytaj więcej...

konsultacje nowa galicjaW związku z rozpoczęciem procesu budowy nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 − 2020, Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacyjnych mieszkańców gmin: Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Tarnowiec. Spotkania przeprowadzone będą w celu uzyskania informacji o potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców, co  pozwoli określić kierunki wsparcia i założenia rozwoju naszego terenu jakie należy uwzględnić w tworzonej strategii.

Nowy Żmigród, 7 września 2015 r., godz. 18.00, Gminny Ośrodek Kultury

 

Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Krempna – Świątkowa – Grab – Ożenna – Granica Państwa na odcinku od km 14+677 do km 15+009 wraz z budową miejsca wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego, niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowy Żmigród”...

Czytaj treść obwieszczenia

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie oraz Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów zaprasza do udziału w trzeciej edycji rajdu rowerowego śladami Balinta Balassiego. Po rajdach do miejsc pamięci poety w latach ubiegłych do Odrzykonia i Rymanowa przyszedł czas na nieco dłuższy rajd do Nowego Żmigrodu, który odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne w dniu 23 sierpnia 2015 roku.

Czytaj więcej...