^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


wigilia 2015 6Osoby samotne z terenu gminy Nowy Żmigród podzieliły się wczoraj opłatkiem podczas zorganizowanej dla nich w Nowym Żmigrodzie Wigilii. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Grzegorz Bara wraz z Zastępcą Radosławem Kujawskim, ks. Henryk Maguda oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Czytaj więcej...

Informujemy, iż 24 grudnia 2014 r. (Wigilia) Urząd Gminy będzie nieczynny.
Jest to dzień ustawowo wolny od pracy w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty (za 26.12.2015 r.).

banerOd końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014−2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym {Fund for European Aid to the Most Deprived − FE AD}. Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) − Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Czytaj więcej...

dnDaniel Nowak (ur. 1982 r.) mieszka w Starym Żmigrodzie. Od najmłodszych lat interesuje się historią. Tę pasję zawdzięcza swojemu dziadkowi Janowi Nowakowi (1906−1990), który opowiadał wnukowi o swoim życiu, o wydarzeniach z czasów wojen światowych, o 20 latach niepodległości i o przebudowie kościoła w Starym Żmigrodzie. To ziarno padło na żyzną glebę, bowiem Daniel już w szkole podstawowej (w Starym, a potem w Nowym Żmigrodzie) wyróżniał się wiedzą historyczną, a jedną z jego ulubionych rozrywek z tego okresu było studiowanie atlasu historycznego.

Czytaj więcej...

opaski nzDwa tysiące odblaskowych opasek zostanie wręczonych mieszkańcom gminy Nowy Żmigród. Odblaski zostały zakupione przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która wspólnie z Komisariatem Policji w Nowym Żmigrodzie prowadzi działania pn. „Bądź widoczny, bądź bezpieczny”. Akcja ma za zadanie propagować ich noszenie zarówno przez dorosłych, jak i dzieci.

Czytaj więcej...

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle informuje, że w sezonie 2015/2016 zimowym utrzymaniem objętych zostało 366,616 km dróg powiatowych, w tym: 55,371 km dróg położonych na terenie gminy Tarnowiec będzie utrzymywane przez Gminę Tarnowiec, 311,245 km pozostałych dróg będzie utrzymywane przez PZD w Jaśle. Prace przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie wszystkich gmin powiatu jasielskiego będą prowadzone zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi Zasadami zimowego utrzymania dróg powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle.

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu „PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY NOWY ŻMIGRÓD NA LATA 2015–2020”oraz uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Podkarpackim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa