^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W związku z opublikowaniem (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci informujemy o najważniejszych warunkach nabywania i ustalania uprawnień do świadczenia wychowawczego. Wniosek składa się w gminie lub mieście właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze. W gminie Nowy Żmigród Program „Rodzina 500+” będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przyjmowane będą od 1 kwietnia br.

Czytaj więcej...

 
Działając na podstawie art. 33, art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) Wójt Gminy Nowy Żmigród podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na „Budowie dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej maksymalnej mocy 1700 kW zlokalizowanych w miejscowości Nowy Żmigród”, położonego na działkach o nr ewidencyjnych 324, 325/1, 325/2, 326, 494, 495, 489, 490, 491, 492, obr. 0014 − Nowy Żmigród, gm. Nowy Żmigród, pow. Jasielski.

Czytaj więcej...

jaw placW 2014 r. zakończony został I etap budowy domu ludowego w Jaworzu, który umożliwił korzystanie z obiektu – oddane zostały do użytku parter i piwnice, wykonana została elewacja wraz z dociepleniem oraz zagospodarowanie terenu. Na bieżący rok zaplanowano gruntowne uporządkowanie terenu wokół budynku: rozebranie wiaty przystankowej i wykonanie podbudowy pod nową wiatę, wykonanie rowu odwadniającego, regulację pionową studni i włazów osadnika oraz niwelowanie, plantowanie i obsianie trawą terenu wokół budynku, wykonanie barierki przy schodach do budynku oraz skalniaka.

Czytaj więcej...

Budowa studni głębinowych ma na celu zabezpieczenie bieżącej wody dla obiektów użyteczności publicznej oraz dla mieszkańców gminy na wypadek suszy. Studnie takie dostępne są już m.in. w: Sośninach, Sadkach, Tokach, Gorzycach, Jaworzu, Łysej Górze, Nienaszowie (2 szt.), Desznicy, Siedliskach Żmigrodzkich, Skalniku, Brzezowej, Makowiskach, Mytarzy, Mytarce, Grabaninie, Starym Żmigrodzie i Łężynach. Kolejne, głównie w celu zaopatrzenia w wodę pitną szkół, powstaną w Kątach i Łysej Górze.

Czytaj więcej...

 
OSTRZEŻENIE Nr 25
Zjawisko: Intensywne opady śniegu
Stopień zagrożenia: 1
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych
Obszar: Bieszczady i Beskid Niski
Ważność: od 2016-03-15 00:00:00 do 2016-03-15 12:00:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 13 cm.
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: Brak.
Czas wydania: 2016-03-14 11:23:00
Synoptyk: Łukasz Kiełt
źródło: IMGW-PIB

SKO 21W dniu 4 marca 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie odbył się III KONKURS WIEDZY O ŚWIECIE PIENIĘDZY CZYLI FINANSACH, którego organizatorami i twórcami byli nauczyciele, opiekunowie Szkolnej Kasy Oszczędności w Nienaszowie Halina i Grzegorz Kępscy oraz Bank PKO BP w Jaśle. Celem konkursu, który kierowany jest do uczniów klas II–IV szkół podstawowych, było poszerzenie wiadomości w zakresie finansów i podstawowych pojęć z zakresu bankowości, rozwijanie umiejętności i kształtowanie postaw związanych z szeroko rozumianym pojęciem oszczędzania oraz promocja Szkolnych Kas Oszczędności.

Czytaj więcej...

Zawiadamia się mieszkańców gminy Nowy Żmigród, że w dniu 15 marca 2016 r. o godz. 13.00 w budynku Gimnazjum w Kątach odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektu „Planu Ochrony Magurskiego Parku Narodowego”. Wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza mieszkańców wsi Desznica, Jaworze i Kąty oraz właścicieli działek w tych miejscowościach, prosi się o przybycie na spotkanie.

Załączniki:

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa