chodnik Skalnik81 gmin otrzymało w tym roku dofinansowanie zadań w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi. W poniedziałek 29 czerwca br. Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął uchwałę, w której udzielił gminom pomocy finansowej na realizację zadań w sołectwach, które uczestniczą w PPOW na łączną kwotę 795 754,11 zł. W ramach Programu w bieżącym roku na terenie sołectwa Skalnik zrealizowane zostanie zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu – wykonanie nawierzchni chodnika, dojścia i dojazdu do szkoły”.

Podkarpacki Program Odnowy Wsi m.in. wspiera (poprzez dofinansowanie) realizację operacji (inwestycyjnych i nieinwestycyjnych) ujętych w sołeckich strategiach rozwoju, dla których podstawowym źródłem finansowania jest fundusz sołecki. Realizowane zadanie wpisuje się w wypracowaną sołecką strategię rozwoju wsi Skalnik – zostało ono zatwierdzone do ujęcia w strategii podczas zebrania wiejskiego.

W ramach zadania wykonane zostanie 190 m2 chodnika z kostki brukowej betonowej. Wartość inwestycji wynosi 20 295,00 zł – w czym pomoc otrzymana przez Gminę w ramach programu to 10 000 zł, natomiast pozostała kwota to środki z funduszu sołeckiego wyodrębnionego w ramach budżetu gminy.

Gmina Nowy Żmigród od 2012 r. uczestniczy w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi. W 2013 r. dzięki zaangażowaniu funduszu sołeckiego wsi Kąty zrealizowano zadanie „Cztery kąty i piec piąty”, polegające na wykonaniu remontu drogi gminnej nr 1553 oraz punktu widokowego przy tej drodze, natomiast w 2013 r. wymieniona została zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Skalniku.

Podkarpacki Program Odnowy Wsi to proces szeroko pojętej poprawy warunków życia na wsi oraz jej ekonomicznej niezależności. Odnowa Wsi, to kształtowanie warunków życia ludzi na obszarach wiejskich, którego animatorem i podmiotem jest społeczność lokalna. Program powstał między innymi w oparciu o zapisy Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz wnioski wynikające z wdrażania przez samorząd województwa niektórych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 i stanowi próbę zapobieżenia niekorzystnym tendencjom związanym z zanikiem tradycyjnych elementów od zawsze towarzyszących polskiej wsi zarówno w sferze materialnej jak i duchowej. Jest też swego rodzaju probierzem rozwoju świadomości lokalnych grup liderów wiejskich.