W związku z upływem kadencji ławników sądowych, zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2015, poz. 133 z późn. zm.) Rada Gminy Nowy Żmigród przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników kadencji 2016 – 2019. Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 roku.
 
 
 
 
Najpóźniej w październiku 2015 r. Rada Gminy Nowy Żmigród dokona wyboru:
− 2 ławników do Sądu Rejonowego w Jaśle,
− 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Krośnie,
− 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Krośnie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
 
Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa:
1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. − Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2015, poz. 133 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. 2011, nr 121 poz. 693 z póż. zm.).
 
Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:
1. Prezesi właściwych sądów,
2. Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
3. Co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
 
Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2015 r.
 
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po 30 czerwca 2015 r. pozostaną bez dalszego biegu, (czyli nie zostaną przez radę rozpatrzone), co rada stwierdza w drodze uchwały. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
 
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której załącza się następujące dokumenty:
1. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, jest uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika.
2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia).
3. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
4. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie,
5. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
6. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
7. Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
Dokumenty wymienione powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
 
Karta zgłoszenia wraz z załącznikami dostępna jest w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowy Żmigród.
 
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
− posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
− jest nieskazitelnego charakteru,
− ukończył 30 lat,
− jest zatrudniony, lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
− nie przekroczył 70 lat,
− jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
− posiada co najmniej wykształcenie średnie.
 
Ławnikami nie mogą być:
− osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
− osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni,  żołnierze w czynnej służbie wojskowej,  funkcjonariusze Służby Więziennej, radni gminy, powiatu i województwa.
 
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
 
Lista osób zgłaszających kandydata
 
Oświadczenie