^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Uprzejmie informuję, że w dniu 17 czerwca 2015 roku (środa) o godzinie 10.00
w sali nr 14 Urzędu Gminy w  Nowym Żmigrodzie 
odbędzie się IX sesja Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Program sesji obejmuje  m.in.:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.

4. Zatwierdzenie protokołu z VII sesji  Rady Gminy odbytej w dniu 15 kwietnia  2015 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Żmigród za 2014 rok:
a/ omówienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Żmigród za 2014 rok,
b/ odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie sprawozdania rocznego Wójta Gminy Nowy Żmigród z wykonania budżetu gminy za 2014 rok,
c/ wysłuchanie opinii o wykonaniu budżetu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
d/ przedstawienie Uchwały Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowy Żmigród o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nowy Żmigród z wykonania budżetu gminy za 2014 rok,
e/ wysłuchanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy o wykonaniu budżetu,
f/ dyskusja,
g/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok,
h/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

6. Ocena Pracy Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym  Żmigrodzie za 2014 rok oraz jego   funkcjonowanie w 2015 roku:
− podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie za 2014 rok.

7. Informacja Dyrektorów Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej o realizacji zadań rozwoju kultury, imprez sportowych i czytelnictwa za 2014 rok oraz przedstawienie programów działań na 2015 rok.
1/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Żmigrodzie za 2014 rok,
2/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie za 2014 rok.

8. Ocena zasobów pomocy społecznej na 2014 rok dla gminy Nowy Żmigród.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie,
2/ zbycia nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Mytarz,
3/ zbycia nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Nowy Żmigród,
4/ przystąpienia do sporzadzenia Szóstej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Żmigród,
5/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Makowiska
6/  przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Gorzyce,
7/  przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Toki,
8/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Siedliska Żmigrodzkie,
9/  przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Stary Żmigród,
10/  przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Nowy Żmigród − część,
11/ zmian w budżecie gminy Nowy Żmigród na 2015 rok.

10. Informacja Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza  z wykonania uchwał  Rady.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie obrad  IX sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie. 

Przewodniczący  Rady

Piotr Suski

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa