^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przyznało Gminie Nowy Żmigród dofinansowanie w 2015 roku zadania polegającego na remoncie drogi nr 1204 w Nowym Żmigrodzie, łączącej drogę nr 992 relacji Nowy Żmigród – Krempna z drogą nr 993 relacji Nowy Żmigród – Dukla. W ramach inwestycji zmodernizowane zostanie 733 m drogi, która zniszczona została w wyniku ulewnych deszczy w 2014 r.

W wyniku przeprowadzonego przez Gminę Nowy Żmigród postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium najniższej ceny. Wyłoniony wykonawca to: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. w Jaśle, które zrealizuje zadanie za kwotę 68 692,68PLN brutto.

Droga w Nowym Żmigrodzie jest pierwszą w bieżącym roku, na którą Gmina Nowy Żmigród uzyskała promesę w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Na bieżący rok do remontu zgłoszone zostały także: droga do przysiółka „I Góry” w Łysej Górze od strony Siedlisk Żmigrodzkich oraz droga w Kątach na przysiółek „Wola”. Mają one szanse otrzymać wsparcie w kolejnych rozdaniach środków, planowanych na ten rok.