Na podstawie art. 130 § 2 ustawy 2 dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 § 1

Ustalam dni wolne od pracy w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2015 r.:
1.  dzień 14 sierpnia 2015 r. (piątek) w zamian za Święto Wniebowzięcia NMP 15 sierpnia 2015 r. przypadające w sobotę,
2.  24 grudnia 2015 r. (czwartek) w zamian za dzień 26 grudnia 2015 r. przypadający w sobotę.

 § 2

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Urzędu Gminy Nowy Żmigród oraz do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród oraz opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowy Żmigród.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Grzegorz Bara