^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


konsultacje statutow 2

Dobiegły końca konsultacje społeczne, których celem było zaopiniowanie projektów statutów sołectw Gminy Nowy Żmigród. Zgodnie z harmonogramem zebrania wiejskie odbyły się we wszystkich 19 sołectwach. Za omówionymi przez Wójta Gminy projektami statutów sołectw opowiedziała się większość obecnych na zebraniach mieszkańców sołectw, w związku z czym wynik konsultacji przeprowadzonych na zebraniach wiejskich uważa się za pozytywny.

Na uwagę zasługują praktyczne zapisy w projektach statutów sołectw:

1. „Zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu, jeżeli mieszkańcy sołectwa zostali o nim poinformowani w sposób zwyczajowo przyjęty, na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem”.

2. Doprecyzowano w zadaniach Sołtysa, iż informowaniem o Zebraniu Wiejskim w sposób zwyczajowo przyjęty jest: „rozwieszanie ogłoszenia o zebraniu na tablicy ogłoszeń sołectwa oraz przekazywanie ogłoszenia o zebraniu z jednego zabudowania do drugiego (tzw. Motyle)”.

3. „W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata na Sołtysa wyborów w danym sołectwie nie zarządza się, a osobę zarejestrowaną uznaje się za wybraną na Sołtysa. Fakt ten potwierdza Wójt Gminy spisując na tę okoliczność protokół”.

4. „W przypadkach utraty mandatu Sołtysa Wójt Gminy niezwłocznie zarządza wstąpienie w jego miejsce kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności”.

Wójt poinformował także o wprowadzeniu ważnych poprawek do statutów:

1. „Jeżeli w dodatkowo wyznaczonym terminie nie zostanie zgłoszony żaden kandydat, wówczas wyborów w tym sołectwie nie przeprowadza się, a wybór na Sołtysa dokonany będzie na najbliższym Zebraniu Wiejskim”.

2. „Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa w głosowaniu tajnym spośród kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców uprawnionych do głosowania. W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata wyborów danym sołectwie nie przeprowadza się, a kandydata uznaje się za wybranego na Sołtysa”.

3. „Członkowie komisji wyborczych pełnią funkcje społecznie”.

konsultacje statutow 1