Gminna Komisja Wyborcza w Nowym Żmigrodzie informuje, iż na podstawie Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2014–2018:

1. Wybory w toku kadencji przeprowadza się stosując:
1) odpowiednio wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej ustalone dla wyborów przeprowadzonych w związku z upływem kadencji 2010–2014, za wyjątkiem:
a) ich postanowień dotyczących stosowania techniki informatycznej,
b) wytycznych dotyczących przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, w trakcie głosowania;
2) wzory urzędowych formularzy i druków wyborczych ustalone dla wyborów przeprowadzanych w związku z upływem kadencji 2010–2014, z uwzględnieniem wzorów ustalonych uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad oraz w wyborach przedterminowych i wyborach ponownych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2014–2018.

2. Druki ustalone dla wyborów w związku z upływem kadencji stosuje się po dokonaniu stosownych zmian redakcyjnych oraz zmian związanych z rodzajem wyborów.

1. ZGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH
2. WYKAZ PODPISÓW
3. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE
4. OŚWIADCZENIE LUSTARCYJNE
5. INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTARCYJNEGO
6. OŚWIADCZENIE KANDYDATA – OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ NIEBĘDĄCEGO OBYWATELEM POLSKIM