^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Czwarte spotkanie – wyłącznie dla właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w miejscowościach: Nienaszów, Nienaszów-Sośniny, Sadki, Grabanina, na których będą montowane instalacje – odbędzie się 10.02.2022 r. o godz. 17.00 w Domu Ludowym w Nienaszowie.

273464878 308923514599218 1717568860398161726 n

Przypominamy, że dokumenty winien podpisać właściciel nieruchomości lub wszyscy współwłaściciele (jeżeli występuje współwłasność). Możliwe jest również udzielenie upoważnienia do zawarcia umowy przez pozostałych współwłaścicieli jednemu z współwłaścicieli. Nie są wymagane upoważnienia notarialne. Istotnym jest, aby pełnomocnictwa były oryginalne, a z ich treści wprost wynikało prawo do zawarcia przedmiotowej umowy.

Umowa zostanie podpisana w dwóch egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Państwa, 1 dla Urzędu Gminy. Wraz z umową użyczenia nieruchomości, podpisane zostaną: klauzula RODO, oświadczenie o pomocy de minimis, a także informacja o ubóstwie energetycznym. Prosimy aby zabrać ze sobą dowód osobisty.

Właściciele nieruchomości zlokalizowanych w miejscowościach: Nienaszów, Nienaszów-Sośniny, Sadki, Grabanina lub ich pełnomocnicy, którzy z przyczyn niezależnych od Urzędu, nie będą mogli stawić się w wyznaczonym miejscu i czasie (10.02.2022 r., godz. 17.00, w Domu Ludowym w Nienaszowie), zyskają możliwość zawarcia przedmiotowej umowy, w Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, w godzinach pracy Urzędu, do dnia 15.02.2022 r. włącznie – biuro podawcze (parter).

Nie zawarcie umowy w wyznaczonych terminach będzie równoznaczne z rezygnacją mieszkańca z udziału w projekcie.

Jednocześnie informujemy, że podobne spotkania, dla pozostałych mieszkańców odbędą się w późniejszych okresach, o czym zainteresowane osoby zostaną poinformowane (podobnie jak w niniejszym przypadku) za pośrednictwem ogłoszenia oraz każdy z nich telefonicznie.

Udział w spotkaniu przewidujemy wyłącznie dla uczestników projektu. W momencie, gdy zostaną zawarte wszystkie umowy z mieszkańcami, wówczas Gmina Nowy Żmigród ogłosi nabór uzupełniający na ewentualne wolne instalacje, o czym poinformujemy w ogłoszeniu o naborze.