^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Rozpoczynamy etap zawierania umów użyczenia części nieruchomości w celu umożliwienia montażu instalacji solarnej, fotowoltaicznej, kotłowej i pompowej w ramach projektu pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa III – Czysta energia. Działanie 3.1 Rozwój OZE.

269604336 298162252342011 5319656358440368264 n 1

Zgodnie z wcześniej publikowanymi informacjami i ze względów sanitarnych umowy będą zawierane we wskazanych miejscowościach w podziale na adresy realizacji przedsięwzięć.

Pierwsze spotkanie – wyłącznie dla właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w Nowym Żmigrodzie, na których będą montowane instalacje – odbędzie się 24.01.2022 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie.

Przypominamy, że dokumenty winien podpisać właściciel nieruchomości lub wszyscy współwłaściciele (jeżeli występuje współwłasność). Możliwe jest również udzielenie upoważnienia do zawarcia umowy przez pozostałych współwłaścicieli jednemu z współwłaścicieli. Nie są wymagane upoważnienia notarialne. Istotnym jest, aby pełnomocnictwa były oryginalne, pisemne, a z ich treści wprost wynikało prawo do zawarcia przedmiotowej umowy. Prosimy aby zabrać ze sobą dowód osobisty.

Nie zawarcie umowy w wyznaczonych terminach będzie równoznaczne z rezygnacją mieszkańca z udziału w projekcie.

Jednocześnie informujemy, że podobne spotkania, dla pozostałych mieszkańców (uczestników projektu) odbędą się również w innych miejscowościach naszej gminy, o czym zainteresowane osoby zostaną poinformowane (podobnie jak w niniejszym przypadku) za pośrednictwem ogłoszenia oraz każdy z nich telefonicznie.

Udział w spotkaniu wyłącznie dla uczestników projektu. W momencie, gdy zostaną zawarte wszystkie umowy z mieszkańcami, wówczas Gmina Nowy Żmigród ogłosi nabór uzupełniający na ewentualne wolne instalacje, o czym poinformujemy w ogłoszeniu o naborze.