^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


stacja uzdatniania 1

10 grudnia 2021 r. miał miejsce odbiór końcowy robót przy długo oczekiwanym przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie i przebudowie istniejącej stacji uzdatniania wody w Kątach. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod oczyszczania, wyeliminowany zostanie problem mętności wody, a cały proces uzdatniania wody zostanie usprawniony. Projekt, oprócz poprawy stanu jakościowego dostarczanej wody finalnemu odbiorcy, umożliwi dostosowanie gospodarki wodnej Gminy Nowy Żmigród do wymagań krajowych i unijnych. W efekcie przyczyni się do realizacji celów polityki ekologicznej i ochrony życia ludzkiego.

Zrealizowane dzięki dążeniom lokalnych władz samorządowych i gminnej spółki komunalnej zadanie jest współfinansowane w ramach RPO WP na lata 2014–2020, oś priorytetowa IV ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 4.3.2 zaopatrzenie w wodę.

Poziom dofinansowania wynosi do 85% całości kosztów kwalifikowanych.

Dziękuję Prezesowi Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Radosławowi Czyrkiewiczowi za realizację tego zadania. Szczególne podziękowania kieruję do władz podkarpackiego samorządu, Panów: Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, Wicemarszałka Piotra Pilcha, a także Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciecha Zająca. To dzięki ich przychylności i zaangażowaniu udało nam się zabezpieczyć budżet, niezbędny do realizacji tak ambitnej i ważnej inwestycji. Inwestycji, która ma niebagatelny wpływ na zdrowie i jakość życia dużej części mieszkańców naszej gminy – mówi Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara.

Stacja uzdatniania wody

Stacja uzdatniania wody

stacja uzdatniania wody

stacja uzdatniania wody

stacja uzdatniania wody

stacja uzdatniania wody

stacja uzdatniania wody

stacja uzdatniania 8

stacja uzdatniania wody

stacja uzdatniania 10Stacja uzdatniania wody