^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


loga21

Wójt Gminy Nowy Żmigród zaprasza uprawnione osoby do złożenia dokumentów uczestnictwa w  projekcie „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.

Nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR dotyczy krewnych w linii prostej tychże pracowników, tj. ich: dzieci, wnuków i prawnuków. Zadanie zostanie sfinansowane z funduszy europejskich, w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.

I. Podstawowe założenia:

1. Celem będzie wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi i młodzieżą (uczniami szkoły podstawowej i szkoły średniej) w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

2. Gmina Nowy Żmigród planuje zakup:
− laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem,
− ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego.

3. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

II. Celem ubiegania się o możliwość skorzystania z dofinansowania należy złożyć podpisane poniższe dokumenty:

1. Oświadczenie dla rodzica /opiekuna prawnego ucznia małoletniego – Zał.7 lub Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość (pobierający naukę w  roku szkolnym 2021/2022, który ukończył 18 rok życia) – zał. 8,

2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

3. Informację dodatkową,

4. Ponadto prosimy o załączenie dokumentów potwierdzających zatrudnienie członka rodziny – krewnego w linii prostej – w PGR[1].

III. Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć na Biurze Podawczym Urzędu Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród (parter – przy głównym wejściu) do dnia  03 listopada 2021 roku  do godziny 17:00 lub wysłać na podany wyżej adres. Decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu, dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Termin składania oświadczeń upływa 03.11.2021 r. o godz. 17:00.


IV. Informacje dodatkowe:

1. Złożenie dokumentów nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!

2. W przypadku gdy gmina nie otrzyma grantu wystarczającego na pokrycie zapotrzebowania wynikającego ze złożonych oświadczeń mieszkańców o zakwalifikowaniu do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

3. Zmiany w dokumentacji konkursowej wprowadzone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa skutkować mogą wprowadzeniem zmian w udostępnianych formularzach i koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów czy informacji.

Regulamin

Załącznik_nr_7 do regulaminu_-_Wzór_oświadczenia_rodzica_opiekuna_prawnego

Załącznik_nr_8 do regulaminu_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu

Załącznik 1 do oświadczenia_informacja dodatkowa

Klauzula

[1] W razie posiadania dokumentów potwierdzających dany fakt zatrudnienia w danych ppgr, należy dołączyć go do oświadczenia, tj. zał.7 lub 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” (wymóg nieobligatoryjny).

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa