FEAD 2020 3W ubiegłą środę w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie odbyło się spotkanie, w trakcie którego Wójt Gminy Grzegorz Bara, Przewodniczący Rady Gminy Henryk Strzelec oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie Aleksandra Mrugał podziękowali wolontariuszom za zaangażowanie w wydawanie żywności dla osób potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020.

Tylko dzięki wspólnemu działaniu możemy realizować inicjatywy niosące pomoc i wsparcie dla mieszkańców naszej Gminy – podkreślali w podziękowaniach, wyrażając wdzięczność i życząc powodzenia, sukcesów oraz satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć.

Podziękowania złożone zostały na ręce przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich wszystkich 19 sołectw, a łącznie trafiły do blisko 50 osób zaangażowanych w realizację zadania. W 2020 r. do rodzin na terenie naszej gminy trafiło ponad 31 ton żywności. Osoby potrzebujące otrzymywały artykuły skrobiowe, mleczne, mięsne, warzywne i owocowe, a także cukier i olej.FEAD2 2020 1

Pomoc mogą otrzymywać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 1542,20 zł – w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1 161,60 zł – w przypadku osoby w rodzinie.

Kwalifikowanie osób do pomocy żywnościowej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie na podstawie skierowania, które przekazywane jest do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Osoby i rodziny kierowane są do otrzymania pomocy na podstawie oświadczenia o wysokości dochodów w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia oświadczenia i spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna).

Przypominamy, że w związku z panującą sytuacją epidemiczną, kwalifikowanie osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej może odbywać się w ośrodku pomocy społecznej albo w sposób zdalny na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej (w tym poczty elektronicznej).