^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Zakończono i odebrano ostatni etap robót polegających na zagospodarowaniu terenu na działce nr ewid. 536 w Nowym Żmigrodzie. Zadania prowadzące do poprawy stanu tej infrastruktury były realizowane cyklicznie od roku 2018.

Wykonano wówczas roboty ziemne oraz warstwę podbudowy. W roku ubiegłym, w ramach II etapu zadania, wykonany został parking dla 35 samochodów (w tym 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych). Miejsca postojowe utwardzono za pomocą płyt ażurowych oddzielonych liniami rozgraniczającymi z kostki brukowej betonowej, z kolei w obrębie ciągów komunikacyjnych parkingu i na zjazdach z drogi powiatowej nr 1900R Nowy Żmigród – Makowiska zastosowano nawierzchnię asfaltową. Pomiędzy zjazdami, wzdłuż drogi powiatowej wykonano chodnik. W porozumieniu z Powiatowym Zarządem Dróg w Jaśle oraz zarządem powiatu dokonano wówczas także poszerzenia jezdni na łuku drogi (prawa strona). Wreszcie w roku bieżącym, z wykorzystaniem tej samej technologii (co w 2019 r.) zagospodarowano kolejną część działki. Powstało 19 nowych miejsc parkingowych (w sumie 54) oraz elementy małej architektury: ławki, kosz na śmieci, stojak na rowery, a także tablica informacyjna stanowiąca kompendium wiedzy nt. wybranych, istotnych obiektów cmentarza parafialnego.

Koszty poniesione na przestrzeni lat:
2018 r. – 94 000,00 zł,
2019 r. – 149 998,50 zł,
2020 r. – 89 790,00 zł (z czego 51 748,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” PROW 2014−2020).

Liczymy, że zrealizowane zadanie wydatnie poprawi jakość korzystania z placu oraz ułatwi odwiedzającym dostęp do zabytkowego żmigrodzkiego cmentarza i jego obiektów.

cp1

 
KG
 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa