dg2020 128.08.2020 r. komisja odbiorowa w składzie: inspektorów UG ds. inwestycji oraz ds. drogowych, właściwych miejscowo Sołtysów, a także z udziałem przedstawiciela Wykonawcy robót – PRDM w Jaśle, dokonała odbioru robót budowlanych – remontów dróg gminnych w miejscowościach: Jaworze (dz. nr ewid. 128), Stary Żmigród (dz. nr ewid 1185), Łysa Góra (dz. nr ewid. 113), Gorzyce (dz. nr ewid. 285, 296, 268), Łężyny (dz. nr ewid. 408), Nowy Żmigród (dz. nr ewid. 1759). Łączna wartość zadania to 204 113,83 zł.

Zakres robót obejmował m.in.: odtworzenie rowów przydrożnych, przepustów, ścinanie poboczy, likwidacje przełomów, przygotowanie podłoża i wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie poboczy z klińca łamanego oraz regulację włazów studzienek kanalizacyjnych.

Ponadto odebrano roboty budowlane na zrealizowanych zadaniach w miejscowościach Sadki i Makowiska.
– r
emont drogi gminnej w miejscowości Sadki na działce nr ewid. 240/3 w km 0+044 – 0+164, za kwotę 33 166,71 zł,
– u
twardzenie terenu przy drodze gminnej nr 1327 w miejscowości Makowiska, za kwotę 31 660,20 zł.
Wykonawcą zadań było PRDM w Jaśle.

KG