Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, że od 1 września 2020 r. rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021.

Komu przysługuje stypendium szkolne?

O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali na terenie gminy Nowy Żmigród uczęszczający do szkoły: podstawowej (od klasy I), szkoły ponadpodstawowej (szkoły branżowej, liceum, technikum, szkoły artystycznej), słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych oraz wychowankowie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.

Stypendium szkolne przysługuje do ukończenia 24. roku życia.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium
o charakterze socjalnym ze środków publicznych (istnieje jednak możliwość przyznania stypendium uczniowi, który pobiera inne stypendium ze środków publicznych, jednak łączna kwota przyznanego stypendium nie może przekroczyć kwoty 2480 zł).

Kto, kiedy i gdzie może złożyć wniosek o stypendium szkolne?

Wniosek o stypendium szkolne mogą złożyć: rodzice/opiekunowie prawni ucznia, sam pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły.

Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie (pokój nr 12, parter) do dnia 15.09.2020 r.

Nie zachowanie ww. terminu składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego będzie skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony.

Jakie kryteria trzeba spełnić, żeby otrzymać stypendium?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów, tj. dochód  na osobę w rodzinie wynosi 528,00 zł, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna lub zdarzenie losowe (np. powódź lub innego rodzaju klęska żywiołowa).

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku? – wniosek do pobrania

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dokumenty o dochodach uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu sierpniu 2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ustalania dochodu znajdują się w pouczeniu zawartym we wniosku na stronie 4. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jego treścią.

Do pobrania:

– druk zaświadczenia o wysokości dochodu – dla osób pracujących zawodowo,

– druk oświadczenia o dochodach nieopodatkowanych (świadczenia rodzinne, zasiłek chorobowy z KRUS, alimenty),

– druk zaświadczenia potwierdzającego uczęszczanie dziecka do szkoły.

Ze względu na obecną sytuacje związaną z epidemią prosimy o szczegółowe zapoznanie się z warunkami dotyczącymi przyznania stypendium oraz o dokładne wypełnienie wniosku wraz z załącznikami.

Do pobrania – Regulamin udzielania pomocy materialnej o charterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowy Żmigród.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium i zasiłków szkolnych można uzyskać pod nr. telefonu 13 44 82 608.