^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


104592219 3403272819685227 734876648530285542 oW dniu 19.06.2020 r., w miejscowym urzędzie, Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Nowym Żmigrodzie, podpisał umowę na realizację 1. części zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz wodociągu na terenie gminy Nowy Żmigród”.

Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie i przebudowie istniejącej SUW, dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod oczyszczania, wyeliminuje problem mętności wody. Cały proces uzdatniania wody zostanie usprawniony. Wykonana zostanie sieć wodociągowa rozdzielcza o łącznej długości 334 m, a przebudowie ulegnie stary odcinek sieci, o długości 909,2 m.

Projekt, oprócz poprawy stanu jakościowego dostarczanej wody finalnemu odbiorcy, umożliwi dostosowanie gospodarki wodnej Gminy Nowy Żmigród do wymagań krajowych i unijnych. W efekcie przyczyni się do realizacji celów polityki ekologicznej i ochrony życia ludzkiego.

Realizowane dzięki dążeniom lokalnych władz samorządowych i gminnej spółki komunalnej – zadanie, zostało podzielone na 2 części.

Część nr 1 – Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kąty. Wykonawca tej części zadania – Konsorcjum Firm: LIDER – Polskie Centrum Wody sp. z o.o. sp. k. z Jasła; PARTNER – Spółdzielnia Socjalna „CZYSTOŚĆ” z Sękowej, zrealizuje pełen zakres prac do dnia 30 września 2021 r. Wartość realizacji rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody w Kątach to 2 361 600,00 zł.

Część nr 2 – Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Żmigród. Wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą robót, została firma – Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Sanitarnego „POTOK” ze Stróżówki. Termin wykonania części prac przy budowie i modernizacji sieci wodociągowej, ustalono do dnia 30.03.2021 r., a ich koszt to 220 723,50 zł. Podpisanie umowy nastąpiło 21.05.2020 r.

Zadanie jest współfinansowane w ramach RPO WP na lata 2014–2020, oś priorytetowa IV ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 4.3.2 zaopatrzenie w wodę. Poziom dofinansowania wynosi do 85 % całości kosztów kwalifikowanych. Całkowity koszt robót budowlanych to 2 582 323,50 zł.

104462751 3403272923018550 2077906243255103718 o

104653099 3403272893018553 8862386208685981572 o

Krystian Gaworowski

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa