^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Uprzejmie informuję, że w dniu 24 czerwca 2020 roku (środa) o godzinie 10.00
w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie odbędzie się
XXII sesja Rady Gminy VIII kadencji w Nowym Żmigrodzie.

Program sesji obejmuje m.in.:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.

4. Przyjęcie porządku obrad sesji.

5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia sesji odbytej w dniu 27 maja 2020 r.

6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Nowy Żmigród za 2019 rok:
a/ debata,
b/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Nowy Żmigród.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Żmigród za 2019 rok:
a/ wysłuchanie opinii o wykonaniu budżetu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
b/ przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowy Żmigród o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nowy Żmigród za 2019 rok,
c/ wysłuchanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy o wykonaniu budżetu,
d/ dyskusja,
e/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie:
1/ rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia lokalnej tarczy antykryzysowej,
2/ rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem,
3/ ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Nowy Żmigród,
4/ dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców wodociągowo-kanalizacyjnych,
5/ uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Nowym Żmigrodzie na lata 2020–2022,
6/ zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2020 r.,
7/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2020–2028.

10. Informacja Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Przewodniczący Rady
Henryk Strzelec

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa