Uprzejmie informuję, że w dniu 27 lutego 2020 roku (czwartek) o godzinie 14.00
w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy VIII Kadencji w Nowym Żmigrodzie.

 

Program sesji obejmuje m.in.:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.

4. Przyjęcie porządku obrad sesji.

5. Zatwierdzenie protokołu z XVI sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 stycznia 2020 roku.

6. Zatwierdzenie protokołu z XVII sesji Rady Gminy odbytej w dniu 31 stycznia 2020 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie:
1/ rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego,
2/ rozpatrzenia petycji dotyczącej podniesienia wysokości diet radnych gminy Nowy Żmigród,
3/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego położonej w Nowym Żmigrodzie,
4/ uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowy Żmigród w roku 2020”,
5/ przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowy Żmigród na 2020 rok,
6/ zmian uchwały budżetowej Gminy Nowy Żmigród na 2020 rok,
7/ uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie na 2020 rok,
8/ uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie na 2020 rok,

8. Informacja Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Przewodniczący Rady
Henryk Strzelec