Uprzejmie informuję, że w dniu 20 listopada 2019 roku (środa) o godzinie 9.00
w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się XIII sesja Rady Gminy VIII kadencji w Nowym Żmigrodzie.

Program sesji obejmuje m.in.:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.

4. Przyjęcie porządku obrad sesji.

5.Zatwierdzenie protokołu z X sesji Rady Gminy odbytej w dniu 21 sierpnia 2019 r.

6. Zatwierdzenie protokołu z XI sesji Rady Gminy odbytej w dniu 26 września 2019 r.

7. Zatwierdzenie protokołu z XII sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16 października 2019 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie:
1/ rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów,
2/ ustalenia zasad, na jakich sołtysom z terenu gminy Nowy Żmigród przysługują miesięczne diety,
3/ wyznaczenia przedstawicieli Rady Gminy Nowy Żmigród do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
4/ uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Nowy Żmigród z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r.,
5/ uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród,
6/ ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
7/ ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Żmigród,
8/ wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Żmigród,
9/ zmiany uchwały Nr XLI/307/2018 z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
10/ ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Nowy Żmigród,
11/ wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości,
12/ zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2019 rok.

9 .Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania.

10. Informacja Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Przewodniczący Rady
Henryk Strzelec