Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o powierzenie grantów w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operacje w zakresie Budowy i przebudowy infrastruktury technicznej i społecznej oraz na zadania z zakresu Zachowania oraz promocji dziedzictwa lokalnego, Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://www.nowagalicja.pl/nabory-wnioskow/ogloszenia-o-naborze/