W czwartek (24.10.2019 r.) w miejscowości Kąty nastąpiło komisyjne przekazanie terenu i placu budowy dla zadania „Rozbudowa drogi gminnej Kąty – Zapłocie w miejscowości Kąty”.

Zamawiający (Gmina Nowy Żmigród) reprezentowany przez: Wójta Gminy, inspektorów UG ds. drogowych oraz inwestycji i remontów, inspektorów nadzoru inwestorskiego: branży drogowej, branży sanitarnej i branży telekomunikacyjnej, przekazał wyłonionemu w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcy robót budowlanych – Przedsiębiorstwu Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. w Jaśle (reprezentowanemu przez kierownika budowy oraz członka zarządu PRDM w Jaśle) – teren i plac budowy dla przedmiotowego zadania.

Procedura przekazania odbyła się przy udziale radnych i sołtysa z miejscowości Kąty.

Rozbudowana droga powstanie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1907R Kąty – Myscowa – Krempna w km (0+000) do zjazdu na DW 992 w km (0+621). Podstawowa szerokość jezdni wykonanej z nawierzchni bitumicznej wynosić będzie 3,5 m. W pasie drogowym wykonane zostaną pobocza o szerokości 0,75 m oraz rowy drogowe. Na trzech mijankach o długości 25 m każda, jezdnia zostanie poszerzona do 5 m.

Wybudowane zostaną zjazdy indywidualne i publiczne z przepustami oraz urządzenia odwadniające i odprowadzające wodę z pasa drogowego. Przebudowie lub zabezpieczeniu ulegną kolidujące urządzenia infrastruktury technicznej.

Planowany na ten rok zakres robót obejmuje wykonanie geodezyjnych robót pomiarowych, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, częściowe wykonanie robót ziemnych, wykonanie przepustów pod drogami, wykonanie części robót związanych z kanalizacją deszczową oraz przebudowę sieci gazowej i telekomunikacyjnej.

Cena ofertowa brutto wykonania zamówienia przez PRDM sp. z o.o. w Jaśle wynosi 1 249 689,74 zł. 70% kosztów inwestycji pokryje Fundusz Dróg Samorządowych Województwa Podkarpackiego, a pozostałe 30% stanowić będzie wkład własny Gminy Nowy Żmigród.

kz1

Krystian Gaworowski