Uprzejmie informuję, że w dniu 26 czerwca 2019 roku (środa) o godzinie 10.00
w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się VIII sesja Rady Gminy VIII kadencji w Nowym Żmigrodzie.

Program sesji obejmuje m.in.:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.

4. Przyjęcie porządku obrad sesji.

5. Spotkanie z Komendantem Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie, Komendantem Powiatowym w Jaśle w celu zapoznania Rady Gminy z problemami bezpieczeństwa w 2018 roku i planem działań na 2019 rok.

6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Nowy Żmigród za 2018 rok:
a/ debata,
b/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Nowy Żmigród.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Żmigród za 2018 rok:
a/ wysłuchanie opinii o wykonaniu budżetu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
b/ przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowy Żmigród o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nowy Żmigród z wykonania budżetu gminy za 2018 rok,
c/ wysłuchanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy o wykonaniu budżetu,
d/ dyskusja,
e/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy za 2018 rok,

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2019 rok.

10. Informacja Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Przewodniczący Rady
Henryk Strzelec