^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


styp szkolne

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje,
że osoby pobierające stypendium socjalne winny dostarczyć do tut. Ośrodka
w terminie do 31 maja
faktury
bądź rachunki potwierdzające poniesione koszty na cele edukacyjne.

 

 

 

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH POMOC MATERIALNĄ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY NOWY ŻMIGRÓD

 

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego w roku szkolnym 2018/2019 obejmują:

- zakup podręczników i ćwiczeń szkolnych nierefundowanych w ramach innych programów pomocowych,

-  zakup słowników, encyklopedii, atlasów, tablic matematycznych, fizycznych i chemicznych, lektur szkolnych,

- zakup zeszytów, przyborów szkolnych,

- zakup tornistra, plecaka szkolnego, torby szkolnej (1 szt. w roku szkolnym),

- zakup komputera, tabletu, laptopa, drukarki, tuszu do drukarki, komputerowych programów edukacyjnych,

- pokrycie kosztu udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np. rachunek za korepetycje),

- pokrycie kosztu uczestnictwa w kółkach zainteresowań w szczególności udziału w cyklicznych zajęciach: sportowych, językowych, muzycznych, tanecznych, informatycznych i innych z wyłączeniem opłaty wpisowej, np. pokrycie kosztu udziału w zajęciach pływania na basenie (faktura / rachunek z pływalni wystawiony na rodzica lub pełnoletniego ucznia z podaniem w treści imienia i nazwiska ucznia, który korzysta z zajęć na basenie) wraz z potwierdzeniem, że nauka pływania odbywa się w ramach zajęć edukacyjnych (potwierdzenie ze szkoły lub zaświadczenie z pływalni) oraz zakup wyposażenia na zajęcia (strój kąpielowy, kąpielówki, klapki, okulary pływackie, czepek i inne rzeczy niezbędnych na takie zajęcia),

- pokrycie kosztów abonamentu internetowego (faktura + dowód zapłaty),

- pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów służb społecznych (poprzez zwrot lub częściową refundację kosztów związanych z transportem środkami komunikacji zbiorowej do i ze szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia albo poprzez sfinansowanie albo dofinansowanie kosztów zamieszkania w miejscowości położenia szkoły oraz kosztów posiłków w stołówce szkoły, internacie). Poniesione koszty związane z transportem środkami komunikacji zbiorowej dokumentuje się imienną fakturą/rachunkiem wystawionym na ucznia, z treści którego powinno wynikać na jaką trasę zakupiono bilet miesięczny,

- zakup mundurka szkolnego (wraz z rachunkiem / fakturą / umową kupna-sprzedaży za zakup mundurka szkolnego należy przedłożyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające, że mundurek szkolny jest wymagany przez szkołę),

- zakup stroju galowego wymaganego przez szkołę (wraz z rachunkiem / fakturą za zakup stroju galowego należy przedłożyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające, że strój galowy jest wymagany przez szkołę),

- zakup stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego:
- spodenki sportowe / szorty sportowe / getry / leginsy – maks. 1 szt. w semestrze,
- koszulki sportowe (t-shirt) – maks. 1 szt. w semestrze,
- dres – maks. 1 komplet w semestrze lub zamiast dresu spodnie sportowe – 1 szt. i bluza sportowa – 1 szt.,

- zakup obuwia sportowego na obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego (np. adidasów i tenisówek / halówek / trampek) – maks. 2 pary w semestrze, np. adidasy + tenisówki, adidasy + halówki, adidasy + trampki,

- zakup odzieży, obuwia i przyrządów niezbędnych do odbycia praktyk szkolnych zawodowych (wraz z rachunkiem / fakturą należy przedłożyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające, że zakupione rzeczy są wymagane przez szkołę),

- pokrycie kosztu wyjazdu na wycieczkę szkolną o charakterze edukacyjnym, zieloną szkołę, obóz sportowy odbywający się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych – wymagane jest przedłożenie zaświadczenia ze szkoły o poniesionym wydatku wystawione dopiero po zakończonej wycieczce (wycieczka obejmować ma rok szkolny, na który przyznane jest stypendioum),

- zakup biletu do kina, teatru lub muzeum (wyjście w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych).

 

UWAGA

1. Dowód potwierdzający poniesione wydatki (oryginał faktury, oryginał rachunku) musi być imiennie wystawiony na wnioskodawcę (rodzica/opiekuna prawnego) lub pełnoletniego ucznia. Faktury i rachunki muszą zawierać wszystkie wymagane przepisami elementy, m.in. datę wystawienia, numer dokumentu itd.

2. Dowody potwierdzający poniesione wydatki (faktury, rachunki) powinny być kompletowane w przypisaniu do każdego dziecka oddzielnie do wysokości łącznej kwoty stypendium przyznanej na dziecko za dany okres, np. w przypadku przyznania stypendium w kwocie 100,00 zł miesięcznie na dziecko, łączna kwota kosztów przypisanych do dziecka za okres I–VI 2019 r. nie powinna przekroczyć 600,00 zł.

3. W przypadku płatności za zakupiony towar przelewem czy kartą płatniczą niezbędne jest wraz z rachunkiem / fakturą załączenie odpowiednio potwierdzenia dokonania przelewu, czy potwierdzenia dokonania płatności kartą płatniczą.

4. Ważne jest, aby zakupy dokonywane były w sposób racjonalny, zarówno co do ilości, jak i co do ceny zakupionego towaru.

5. Przy wystawianiu faktury/rachunku czy zawieraniu umów należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby było zgodne z nazwami umieszczonymi w ww. katalogu wydatków kwalifikowanych, przede wszystkim istotne jest by np. plecak miał adnotacje „szkolny”, a obuwie, spodenki miały adnotacje „sportowe”. Jeżeli zakupiony artykuł nie ma takiego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to dopuszcza się na odwrocie faktury/rachunku sporządzenie odpowiedniej adnotacji przez sprzedawcę, którą umieści opis, pieczęć i czytelny podpis.

6. Obowiązują faktury, rachunki, umowy za:
1) zakup podręczników (od czerwca 2018 r.),
2) pozostałe materiały szkolne (od stycznia 2019 r. do czerwca 2019 r.) – według wykazu wydatków kwalifikowanych,
3) abonament internetowy (od stycznia 2019 r. do czerwca 2019 r.),
4) bilety za dojazdy do szkoły (od stycznia 2019 r. do czerwca 2019 r.) – w przypadku osób pobierających dodatek do zasiłku rodzinnego na dojazd / zakwaterowanie – pomniejszone odpowiednio o 69 zł / 113 zł,
5) w przypadku zakupów trwałych, tj. komputer, drukarka, biurko, krzesło biurowe możliwe jest rozliczanie kosztów zakupu w kolejnych semestrach.

Opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej

„...Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym, jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacyjnym ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty) leży w kompetencji resortu polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego”.

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram