^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


stop przemocy 2019 1Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Żmigrodzie, w której kompetencji jest udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, ochrony przed przemocą w rodzinie, przystąpiła do udziału w kampanii ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ: STOP PRZEMOCY!

Kampania realizowana jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a jej głównym zadaniem jest edukacja osób doznających przemocy w rodzinie, ochrona dzieci i seniorów przed przemocą, dostarczenie wiedzy o podstawowych obowiązkach i uprawnieniach służb zajmujących się realizacją zadań w tym zakresie, wskazanie płaszczyzny wzajemnej współpracy, promowanie podejmowania wspólnych działań w interesie osób doznających przemocy w rodzinie oraz upowszechnianie potrzeby edukacji prawnej wśród specjalistów, w tym kadry placówek oświatowych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, policji itp.

Pakiety zakupionych materiałów profilaktycznych, za pośrednictwem Policjantów z Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie, trafiły do szkół, ośrodka zdrowia i aptek na terenie gminy. Ulotki wyjaśniają ofiarom, gdzie szukać pomocy  i jakie rozwiązania daje prawo. Zawierają również apel do świadków, że to oni często są jedynymi osobami, które mogą przerwać spiralę przemocy.

Materiały informacyjne mają zostać umieszczone na tablicach informacyjnych w  instytucjach, wyłożone w miejscach dostępnych dla interesantów, a pracownicy zachęcani byli do zapoznania się z ich treścią, w celu udzielenia, w razie potrzeby, pomocy osobom doznającym przemocy.

Pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie udzielić mogą m.in. Komisariat Policji w Nowym Żmigrodzie oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie. W budynku Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie funkcjonuje też Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar Przemocy prowadzony przez GKRPA w Nowym Żmigrodzie. Konsultacje odbywają się w poniedziałki – dwa razy w miesiącu, a od maja jeden raz w miesiącu.

stop przemocy 2019 2stop przemocy 2019 4

stop przemocy 2019 5

stop przemocy 2019 3

stop przemocy 2019 6

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza