Uprzejmie informuję, że w dniu 6 marca 2019 roku (środa) o godzinie 12.00
w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie 
odbędzie się V sesja Rady Gminy VIII kadencji w Nowym Żmigrodzie.

 

Program sesji obejmuje m.in.:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.

4. Przyjęcie porządku obrad sesji.

5. Zatwierdzenie protokołu z IV sesji Rady Gminy, odbytej w dniu 29 stycznia 2019 r.

6. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 r.

7. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2018 r.

8.Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Żmigród w 2019 r.”,

2/ przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Siedliska Żmigrodzkie,

3/ przystąpienia do sporządzenia dziewiątej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Żmigród,

4/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Brzezowa,

5/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Grabanina,

6/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Gorzyce,

7/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Łężyny,

8/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Mytarka,

9/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Nienaszów,

10/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Nowy Żmigród – część I,

11/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości „Dębicz I” w Nowym Żmigrodzie,

12/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Stary Żmigród,

13/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Toki.

7. Informacja Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie obrad V sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Przewodniczący Rady
Henryk Strzelec