wspolny systemW dniach 21–23 stycznia na terenie gminy miała miejsce pierwsza zbiórka odpadów komunalnych wg nowych zasad – z zastosowaniem etykiet z indywidualnym numerem przypisanym do konkretnej osoby składającej deklarację. Towarzyszyły jej wyrywkowe kontrole prowadzone przez pracowników Urzędu Gminy, które wykryły liczne nieprawidłowości w segregacji, na skutek czego w wielu przypadkach odpady nie zostały odebrane. W przypadku, gdy ktoś deklaruje segregację, a mino to odpady miesza, powinien się liczyć z konsekwencjami w postaci podniesienia opłaty.

Od stycznia br., zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Żmigród, gmina rozpoczęła wdrażanie systemu identyfikacji worków na odpady zmieszane i segregowane etykietami z indywidualnym numerem przypisanym do konkretnej osoby składającej deklarację. Nowy system pozwala monitorować selektywną zbiórkę oraz zweryfikować czy ilość i rodzaj odpadów odebranych z danej nieruchomości zgadza się z ilością i rodzajem odpadów zadeklarowanych przez właściciela nieruchomości.

Segregacja odpadów komunalnych (śmieci wytworzonych w domach) to zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników, z podziałem na rodzaj materiałów (surowców) z których zostały wyprodukowane. Mimo ciągłego postępu w sprawnej segregacji, zdarzają się różnego rodzaju potknięcia w sposobie sortowania śmieci. Wynikają one najczęściej z niewiedzy.

Przypominamy, iż wszystkie odpady powinny być posegregowane:
worek żółty − tworzywa sztuczne i metal,
worek zielony − szkło bezbarwne i kolorowe,
worek niebieski − papier i makulatura,
worek szary – popioły,
worek czarny − odpady zmieszane (pozostałości po segregacji lub wszystkie odpady w przypadku złożonej deklaracji na odbiór odpadów zmieszanych).

Odpady należy umieszczać w workach w odpowiednim kolorze i z właściwym opisem odpadu!

Odpady biodegradowalne (resztki żywności, obierki z owoców i warzyw, fusy po kawie i herbacie, trawę, liście, drobne gałęzie) − w wyjątkowych przypadkach, gdy ich zagospodarowanie jest niemożliwe we własnym zakresie należy oddawać w oddzielnych pojemnikach koloru brązowego.

Przeterminowane leki − należy wrzucać do specjalnych pojemników w:
1. Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie,
2. Ośrodku Zdrowia w Nowym Żmigrodzie,
3. aptekach w Nowym Żmigrodzie:
− Wyczołek Maria, ul. Basztowa 4,
− ARNIKA, ul. Rynek 2. 

Zużyte baterie − należy wrzucać do specjalnych pojemników w:
1. Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie
2. placówkach oświatowych na terenie gminy.

Do przykładowych, wykrytych podczas kontroli błędów można zaliczyć:

– całkowity brak segregacji, mimo iż zadeklarowano gromadzenie odpadów w sposób selektywny,

– niekompletna segregacja, np. w czarnych workach trafiają się kartony czy plastiki,

– odpady posegregowane, ale oddane w czarnym worku,

– odpady posegregowane, ale pomylone kolory worków, np. plastiki i metal w worku zielonym,

– błędnie przyklejone naklejki,

– brak naklejki,

– oddawane są odpady budowlane i styropiany, które od nowego roku powinny trafiać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Jasielskiej w Nowym Żmigrodzie.

W PSZOK zostaną przyjęte odpady komunalne m.in. takie jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, przepalone oleje, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji / odpady zielone, odpady budowlane (gruz betonowy i ceramiczny), papier i tektura, szkło, styropiany, puszki po farbach oraz z farbami.

PSZOK czynny jest w każdą środę od 12.00 do 17.00, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy. Z usług PSZOK mają prawo skorzystać mieszkańcy gminy Nowy Żmigród, którzy spisali deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz posiadają uregulowane opłaty w tym zakresie. W celu sprawnej obsługi interesanta przy odbiorze zaleca się wcześniejszy kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy obsługującym PSZOK – tel. 13 44 82 620.

Osoby, które nie umieściły naklejki otrzymały informację, iż odpady nie zostały odebrane z powodu nie umieszczenia na worku naklejki z indywidualnym kodem nadanym przez Urząd Gminy Nowy Żmigród.

Osoby, które oddały odpady niezgodnie ze złożoną deklaracją otrzymały ostrzeżenie, iż w przypadku gdy sytuacja się powtórzy, zostanie wobec osoby wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z cennikiem za odpady zbierane w sposób nieselektywny.

Nieodebrane odpady, po usunięciu nieprawidłowości, będzie można oddać podczas kolejnej zbiórki w dniach 18–20 lutego.

Pamiętajmy, że segregacja jest organizowana w celu odzysku surowca nadającego się do dalszego użytku lub jego przetworzenia i wykorzystanie go przy produkcji nowego materiału. Rzetelna segregacja odpadów u „źródła” ich powstawania może przyczynić się do zapobieżenia wzrostu kosztów ich utylizacji, które każdy z nas poniesie.

sciaga2