^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Uprzejmie informuję, że w dniu 29 stycznia 2019 roku (wtorek)
o godzinie 13.00 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się IV sesja Rady Gminy VIII kadencji w Nowym Żmigrodzie.

Program sesji obejmuje m.in.:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.

4. Przyjęcie porządku obrad sesji.

5. Przyjęcie protokołu z obrad sesji odbytej w dniu 28 grudnia 2018 r.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców wodociągowo-kanalizacyjnych,
2/ podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019–2023,
3/ uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowy Żmigród na lata 2019–2021,
4/ określenia liczby przedstawicieli Rady Gminy wchodzących w skład Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie,
5/ wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie,
6/ powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie,
7/ uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie na 2019 r.,
8/ uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie na 2019 r.

7. Informacja Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Przewodniczący Rady
Henryk Strzelec

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram