^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Uprzejmie informuję, że w dniu 30 listopada 2018 roku (piątek)
o godzinie 10.00 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się II sesja Rady Gminy VIII kadencji w Nowym Żmigrodzie.

Program sesji obejmuje m. in.:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.

4. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie:
a/ powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b/ zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego/ych Rady Gminy,
c/ prezentacja (wystąpienie) kandydatów,
d/ przeprowadzenie głosowania tajnego,
e/ podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

5. Powołanie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

6. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

7. Powołanie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

8. Powołanie Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Regulaminowej Rady Gminy oraz ustalenie przedmiotu działania Komisji.

9. Powołanie Komisji Przestrzegania Prawa, Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty i Młodzieży Rady Gminy oraz ustalenie przedmiotu działania Komisji.

10. Powołanie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Inicjatyw Gospodarczych i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy oraz ustalenie przedmiotu działania Komisji.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowy Żmigród,
2/ uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Nowy Żmigród z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
3/ wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Nowy Żmigród,
4/ określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
5/ dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Nowy Żmigród za pomocą instrumentu płatniczego,
6/ zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2018 rok,
7/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2018–2025.

12. Informacja Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

15. Wolne wnioski i zapytania.

16. Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Przewodniczący Rady
Henryk Strzelec

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa