^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


 Zarządzenie Nr 7/2018
Kierownika Urzędu Gminy Nowy Żmigród
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Nowy Żmigród

Działając na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260), art. 18 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 późn. zm.), w związku z upałami powodującymi, że temperatura w pomieszczeniach przekracza 28°C zarządzam, co następuje:

§ 1 Skraca się czas pracy pracowników Urzędu Gminy Nowy Żmigród pracujących w podstawowym systemie czasu pracy i równoważnym systemie czasu pracy, przebywających w pomieszczeniach bez klimatyzacji w dniu 9 sierpnia 2018 r. o 1,0h.

§ 2. Ustala się czas pracy dla pracowników pracujących w podstawowym systemie czasu pracy i równoważnym systemie czasu pracy w dniu 9.08.2018 r. od godz. 7.30 do godz. 14.30.

§ 3 W celu zapewnienia obsługi interesantów zobowiązuje się kierowników referatów do zorganizowania dyżurów do godz. 15:30 w dniu 9 sierpnia 2018 r.

§ 4 Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Grzegorz Bara

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram