^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


IMG 1533Wniosek Gminy Nowy Żmigród na „Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Żmigrodzie” znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.2. Gospodarka odpadami, nabór nr RPPK.04.02.00-IZ.00-18-001/17. Gmina Nowy Żmigród uplasowała się na 13 pozycji z ilością punktów 70, a tym samym otrzymała dofinansowanie w kwocie 773 924,87 zł. Całkowity koszt projektu wynosi 1 121 882,84 zł, a rozpoczęcie prac przewidywane jest już w pierwszym półroczu 2018 roku. W dniu 31.01.2018 r. w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji ww. przedsięwzięcia przez Panią Marię Kurowską Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego oraz Wójta Gminy Grzegorza Barę.

Zamierzenie inwestycyjne będzie zrealizowane na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 255/5 położonej w miejscowości Nowy Żmigród, ul. Jasielska 25. Teren przeznaczony pod inwestycję zostanie utwardzony, ogrodzony, obsadzony zielenią, powstanie na nim budynek biurowo-magazynowy, w którym od mieszkańców gminy Nowy Żmigród odbierane będą odpady komunalne m. in. takie jak: przeterminowane leki, zużyte baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne oraz papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne. Odpady te będą tymczasowo magazynowane w odpowiednich pojemnikach i kontenerach przeznaczonych do gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów, które usytuowane będą w budynku magazynowym oraz pod wiatą, w związku z czym planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na środowisko i działki sąsiednie. Następnie odpady przekazywane będą wyspecjalizowanym firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia.

Odpady komunalne przyjmowane będą do PSZOK nieodpłatnie. Warunkiem oddania odpadów komunalnych do PSZOK będzie posiadanie złożonej do Wójta Gminy Nowy Żmigród deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami oraz niezaleganie z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Inwestycja ta nie będzie negatywnie wpływać na środowisko i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie jest wymagane uzyskanie decyzji środowiskowej. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie obsługiwany przez pracownika Urzędu w godzinach wyznaczonych do przyjmowania odpadów zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie PSZOKu. PSZOK czynny będzie dwa razy w tygodniu tj.: środa – od 15.00 do 17.00, piątek – od 8.00 do 11.00 z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy. W wyjątkowych sytuacjach godziny pracy PSZOK mogą ulec zmianie. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do zadań gminy należy tworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, a więc realizacja ww. przedsięwzięcia jest obowiązkiem ustawowym gminy.

Budowa PSZOK-u wpłynie na ograniczenie powstawania tzw. „dzikich wysypisk śmieci”, ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji trafiających do składowania oraz wzrost poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych, pozytywnie wpływając na środowisko poprzez zmniejszenie emisji metanu powstającego w procesie składowania i CO2 w powstającego w procesie spalania odpadów, co w rezultacie pozytywnie wpłynie, na jakość powietrza a także glebę, następstwem czego jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

IMG 1543


Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Zarządzanie kryzysowe


Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa