^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Program wsparcia przedsiębiorczości wśród kobiet

Tylko do 1 lutego 2018 r. (I CYKL NABORU) potrwa rekrutacja w projekcie „Program wsparcia przedsiębiorczości wśród kobiet”, który realizowany jest przez Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata oraz ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. Kobiety chcące założyć własną firmę mogą starać się o uzyskanie 42.600 zł w formie bezzwrotnej dotacji, w kwocie do 24.000,00 zł na inwestycje oraz wsparcie pomostowe przez 12 mies. w wysokości 1550 zł miesięcznie.

 W projekcie mogą uczestniczyć kobiety:
–   w wieku powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat);
–   bezrobotne lub bierne zawodowo;
–   zamieszkałe na obszarze powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego;
–   nie posiadające zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie merytoryczne:
szkolenia oraz doradztwo przed i po założeniu działalności gospodarczej, w tym przygotowujące do sporządzenia biznesplanu (zapewniamy zwrot kosztów dojazdu oraz zwrot kosztów opieki nad osobą zależną (dziecko, osoba starsza itp.) w trakcie szkoleń i doradztwa).

Aktualny nabór formularzy rekrutacyjnych (I cykl naboru) trwa od 12.01.2018 r. do 1.02.2018 r.

Dokumenty rekrutacyjne można składać:
–   w biurze projektu w Rzeszowie przy ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów,
tel. 533 130 400, 17 861 22 44 (w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku)
–   w lokalnych biurach projektu tj.:
Cech Rzemiosł Różnych w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 5, 37-300 Leżajsk
Młodzieżowe Centrum Kariery przy OHP w Jaśle, ul. Kazimierza Wielkiego 5, 38-200 Jasło

Pełne informacje o projekcie oraz regulamin rekrutacji z formularzem rekrutacyjnym do pobrania na stronie: www.kobiety.ida-system.pl lub www.kobiety.aldeo.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Projekt pt. ”Program wsparcia przedsiębiorczości wśród kobiet” realizowany jest przez Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji oraz ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.