sesja 22 06 2017 2W środę 28 czerwca br. na XXXIV sesji Rady Gminy Nowy Żmigród radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 r. i jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Na posiedzeniu gościli również Komendant Powiatowy Policji w Jaśle nadkom. Jacek Krzyżak oraz Komendant Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie asp. sztab. Wiesław Rogowski, którzy złożyli Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Żmigrodzie Ryszardowi Szarzyńskiemu podziękowania za dotychczasową współpracę, zaangażowanie, pomoc oraz podejmowanie i wspólną realizacje inicjatyw w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Nowy Żmigród, życząc jednocześnie zdrowia, satysfakcji z dotychczasowych dokonań i inspiracji do dalszej działalności. Komendant Powiatowy podkreślił również doskonałą współpracę z samorządem i GKRPA.

sesja 28 06 2017 6

Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy, dotyczącą nieprawidłowego naliczenia zasiłku okresowego i opóźnienia jego wypłaty – radni uznali skargę za bezzasadną, a uzasadnienie stanowiska zawarli w załączniku do uchwały.

Kolejna uchwała dotyczyła zatwierdzenia do realizacji i wniesienia wkładu własnego do projektu pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Nowy Żmigród” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa: IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, działanie: 9.1 „Rozwój edukacji przedszkolnej”. Projekt obejmuje zatrudnienie logopedy i instruktora rytmiki oraz doposażenie przedszkola w sprzęt ICT, pomoce dydaktyczne, zabawki, meble oraz wyposażenie jadalni. Jego wartość to 417 795,56 zł, a wymagany wkład własny gminy to jedynie 42 200,00 zł. Realizacja planowana jest w Przedszkolu Gminnym w Nowym Żmigrodzie do końca lipca 2018 r.

Radni dokonali również zmian w budżecie gminy na 2017 r., gdzie po stronie dochodów i wydatków uwzględnili dofinansowanie realizacji ww. projektu. Przyjęli także do budżetu m.in. dotację na dofinasowanie utylizacji wyrobów zawierających azbest.

W kolejnej części sesji radni przystąpili do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Żmigród za 2016 r.

Budżet gminy Nowy Żmigród wg stanu na 31.12.2016 r. po stronie planu dochodów wynosił 36 837 550,46 zł, a po stronie planu wydatków – 37 177 550,46 zł. Wykonanie budżetu po stronie dochodowej wyniosło 35 501 374,09 zł i w stosunku do przyjętego na 2016 r. planu zrealizowane zostało w 96,37%. Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 34 931 271,52 zł, co stanowi 92,46% planu. W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet gminy Nowy Żmigród na 31.12.2016 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 1 123 737,53 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 340 000,00 zł. Zadłużenie gminy na koniec roku wynosiło 22,75% dochodów wykonanych w 2016 r., a spłaty z tytułu kredytów i pożyczek wraz z odsetkami – 8,12% planowanych dochodów na 2016 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie, a radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy i udzielili Wójtowi Gminy Nowy Żmigród absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

Po zakończonym głosowaniu wójt Grzegorz Bara podziękował radnym za jednogłośne udzielenie absolutorium, podkreślając, że w ten sposób docenia się pracę nie tylko jego, ale także wielu osób, które działały na rzecz gminy – m.in. swojemu zastępcy Radosławowi Kujawskiemu, skarbnikowi Krystynie Szajnickiej, sołtysom, radnym, dyrektorom szkół, kierownikom jednostek podległych i pracownikom urzędu.

sesja 22 06 2017 5

Na zakończenie sesji w części dotyczącej wolnych wniosków głos zabrał Mateusz Buczyński, który z dniem 1 czerwca 2017 r. objął stanowisko sekretarza gminy. Przedstawił radnym swoją osobę i doświadczenie w pracy w samorządzie – jako radny Rady Gminy Nowy Żmigród ubiegłej kadencji oraz kilkuletni pracownik Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim, gdzie przez ponad ostatnie 2 lata był kierownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Chciałbym zadeklarować chęć współpracy z każdym z państwa i jednocześnie wyrazić nadzieję, że ta współpraca miedzy nami będzie układać się dobrze, owocnie, z korzyścią dla gminy Nowy Żmigród – powiedział sekretarz.

Do zadań sekretarza należą sprawy z zakresu organizacji i funkcjonowania urzędu, a w szczególności:
– organizowanie pracy urzędu oraz koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
– organizowanie współdziałania z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi gminy,
– nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw interesantów,
– zapewnienie przestrzegania prawa i właściwego stosowania przepisów prawnych w urzędzie,
– koordynowanie prac związanych z przygotowaniem projektów uchwał i innych aktów prawnych,
– tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
– przygotowywanie projektów statutu gminy i  statutów jednostek pomocniczych,
– zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego na terenie gminy, a także wszelkich innych informacji mających charakter publiczny.