^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


sesja 22 06 2017 2W środę 28 czerwca br. na XXXIV sesji Rady Gminy Nowy Żmigród radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 r. i jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Na posiedzeniu gościli również Komendant Powiatowy Policji w Jaśle nadkom. Jacek Krzyżak oraz Komendant Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie asp. sztab. Wiesław Rogowski, którzy złożyli Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Żmigrodzie Ryszardowi Szarzyńskiemu podziękowania za dotychczasową współpracę, zaangażowanie, pomoc oraz podejmowanie i wspólną realizacje inicjatyw w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Nowy Żmigród, życząc jednocześnie zdrowia, satysfakcji z dotychczasowych dokonań i inspiracji do dalszej działalności. Komendant Powiatowy podkreślił również doskonałą współpracę z samorządem i GKRPA.

sesja 28 06 2017 6

Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy, dotyczącą nieprawidłowego naliczenia zasiłku okresowego i opóźnienia jego wypłaty – radni uznali skargę za bezzasadną, a uzasadnienie stanowiska zawarli w załączniku do uchwały.

Kolejna uchwała dotyczyła zatwierdzenia do realizacji i wniesienia wkładu własnego do projektu pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Nowy Żmigród” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa: IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, działanie: 9.1 „Rozwój edukacji przedszkolnej”. Projekt obejmuje zatrudnienie logopedy i instruktora rytmiki oraz doposażenie przedszkola w sprzęt ICT, pomoce dydaktyczne, zabawki, meble oraz wyposażenie jadalni. Jego wartość to 417 795,56 zł, a wymagany wkład własny gminy to jedynie 42 200,00 zł. Realizacja planowana jest w Przedszkolu Gminnym w Nowym Żmigrodzie do końca lipca 2018 r.

Radni dokonali również zmian w budżecie gminy na 2017 r., gdzie po stronie dochodów i wydatków uwzględnili dofinansowanie realizacji ww. projektu. Przyjęli także do budżetu m.in. dotację na dofinasowanie utylizacji wyrobów zawierających azbest.

W kolejnej części sesji radni przystąpili do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Żmigród za 2016 r.

Budżet gminy Nowy Żmigród wg stanu na 31.12.2016 r. po stronie planu dochodów wynosił 36 837 550,46 zł, a po stronie planu wydatków – 37 177 550,46 zł. Wykonanie budżetu po stronie dochodowej wyniosło 35 501 374,09 zł i w stosunku do przyjętego na 2016 r. planu zrealizowane zostało w 96,37%. Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 34 931 271,52 zł, co stanowi 92,46% planu. W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet gminy Nowy Żmigród na 31.12.2016 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 1 123 737,53 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 340 000,00 zł. Zadłużenie gminy na koniec roku wynosiło 22,75% dochodów wykonanych w 2016 r., a spłaty z tytułu kredytów i pożyczek wraz z odsetkami – 8,12% planowanych dochodów na 2016 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie, a radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy i udzielili Wójtowi Gminy Nowy Żmigród absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

Po zakończonym głosowaniu wójt Grzegorz Bara podziękował radnym za jednogłośne udzielenie absolutorium, podkreślając, że w ten sposób docenia się pracę nie tylko jego, ale także wielu osób, które działały na rzecz gminy – m.in. swojemu zastępcy Radosławowi Kujawskiemu, skarbnikowi Krystynie Szajnickiej, sołtysom, radnym, dyrektorom szkół, kierownikom jednostek podległych i pracownikom urzędu.

sesja 22 06 2017 5

Na zakończenie sesji w części dotyczącej wolnych wniosków głos zabrał Mateusz Buczyński, który z dniem 1 czerwca 2017 r. objął stanowisko sekretarza gminy. Przedstawił radnym swoją osobę i doświadczenie w pracy w samorządzie – jako radny Rady Gminy Nowy Żmigród ubiegłej kadencji oraz kilkuletni pracownik Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim, gdzie przez ponad ostatnie 2 lata był kierownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Chciałbym zadeklarować chęć współpracy z każdym z państwa i jednocześnie wyrazić nadzieję, że ta współpraca miedzy nami będzie układać się dobrze, owocnie, z korzyścią dla gminy Nowy Żmigród – powiedział sekretarz.

Do zadań sekretarza należą sprawy z zakresu organizacji i funkcjonowania urzędu, a w szczególności:
– organizowanie pracy urzędu oraz koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
– organizowanie współdziałania z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi gminy,
– nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw interesantów,
– zapewnienie przestrzegania prawa i właściwego stosowania przepisów prawnych w urzędzie,
– koordynowanie prac związanych z przygotowaniem projektów uchwał i innych aktów prawnych,
– tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
– przygotowywanie projektów statutu gminy i  statutów jednostek pomocniczych,
– zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego na terenie gminy, a także wszelkich innych informacji mających charakter publiczny.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa