W związku z realizacja działań określonych w pkt. 2.1.2. oraz 2.1.3. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014−2020, związanych z wymogiem przekazania organom samorządu terytorialnego zaktualizowanych baz danych instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu województwa, Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przekazuje ww. bazy teleadresowe.

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej

Wykaz punktów konsultacyjnych (PK), punktów interwencji kryzysowej (PIK) i in., udzielających pomocy osobom / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie

Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących na poziomie województwa realizację działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia