Uprzejmie informuję, że w dniu 28 czerwca 2017 roku (środa)
o godzinie 12.30 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Program sesji obejmuje m.in.:

1. Otwarcie sesji – powitanie.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.

4. Przyjęcie porządku obrad sesji.

5. Zatwierdzenie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy odbytej w dniu 31 maja 2017 roku.

6. Spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w Jaśle.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Nowy Żmigród,
2/ zatwierdzenie do realizacji i wniesienia wkładu własnego do projektu pod „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Nowy Żmigród” w ramach konkursu numer RPPK.09.01.00-IP.01-18- 011/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, oś Priorytetowa: IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie : 9.1 „Rozwój edukacji przedszkolnej”,
3/ zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2017 rok.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Żmigród za 2016 rok:
a/ omówienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Żmigród za 2016 rok,
b/ odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie sprawozdania rocznego Wójta Gminy Nowy Żmigród z wykonania budżetu gminy za 2016 rok,
c/ wysłuchanie opinii o wykonaniu budżetu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
d/ przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowy Żmigród o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nowy Żmigród z wykonania budżetu gminy za 2016 rok,
e/ wysłuchanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy o wykonaniu budżetu,
f/ dyskusja,
g/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok,
h/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

9. Informacja Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Przewodniczący Rady
Piotr Suski