^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Sprawozdaniem Gminnego Komendanta OSP o stanie bezpieczeństwa w 2016 r. rozpoczęły się obrady XXXIII sesji Rady Gminy, która odbyła się 31 maja 2017 r. Radni zatwierdzili też sprawozdanie z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie za 2016 r., wysłuchali informacji Dyrektorów Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej o realizacji zadań rozwoju kultury, imprez sportowych i czytelnictwa za 2016 r., a także podjęli uchwały ws.: zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Skalnik, zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Nowy Żmigród projektu partnerskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020, działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne oraz zmian uchwały budżetowej Gminy Nowy Żmigród na 2017 r.

Na terenie naszej gminy działa 16 jednostek OSP, a dwie z nich (Skalnik i Łysa Góra) należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 13 z nich posiada tzw. kategorię S1 – ma na swym stanie jeden samochód pożarniczy, a 3 (Nowy Żmigród, Skalnik i Łysa Góra) – kategorię S2. Jednostki OSP skupiają 683 członków, w tym 489 członków czynnych, 88 członków młodzieżowych drużyn pożarniczych, 48 członków wspierających oraz 58 członków honorowych. Wszystkie z szesnastu jednostek OSP posiadają w swoich szeregach Jednostki Operacyjno-Techniczne, tzw. JOT-y, do których należy 188 strażaków ratowników.

Na wyposażeniu OSP znajduje się 19 samochodów pożarniczych, w tym: 1 samochód ciężki, 9 samochodów średnich i 9 samochodów lekkich.

Na terenie gminy Nowy Żmigród w 2016 roku doszło do 93 zdarzeń – w tym: 50 pożarów (96% to pożary małe i 4% pożary średnie, wśród których dominowały pożary traw na łąkach i nieużytkach), 40 miejscowych zagrożeń i 3 alarmy fałszywe. W odniesieniu do roku 2015 nastąpił spadek liczby zdarzeń o 21. Groźnym zjawiskiem, które na dużą skalę uwidacznia się corocznie w kilku miejscowościach naszej gminy, jest notoryczne wypalanie traw, do których dysponowane są znaczne siły i środki. Jednostki OSP z gminy Nowy Żmigród w 2016 r. wyjeżdżały do tego typu zdarzeń: Łysa Góra i Toki po 11 razy, Makowiska i Nienaszów – po 7 razy, Grabanina – 2 razy, Gorzyce, Mytarka, Nowy Żmigród, Skalnik i Stary Żmigród – po 1 raz.

Priorytetowymi działaniami na ten rok są m.in.: zakup nowego średniego samochodu pożarniczego dla OSP KSRG Łysa Góra (zostały złożone stosowne wnioski do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w celu pozyskania dofinansowania) oraz zakup 2 szt. kompletów aparatów powietrznych dla OSP Toki.

sesja 31 05 2017 1

sesja 31 05 2017 2

Następnym punktem porządku obrad było zatwierdzenie sprawozdania z pracy Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia za 2016 rok – sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Informację z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawiła pani Krystyna Kościk-Torba – w 2016 r. bibliotekę w Nowym Żmigrodzie (łącznie z filiami w Nienaszowie i Kątach) odwiedziło 6 075 czytelników, wypożyczając 17 855 książek, zakupiono 695 nowych woluminów.

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury przedstawił dyrektor Jerzy Dębiec. Radni w większości pozytywnie ocenili działalność ośrodka w 2016 r., a radny Tadeusz Woźniak poinformował, że kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną w obydwu jednostkach nie wykazała żadnych uchybień.

Kolejna informacja dotyczyła „oceny zasobów pomocy społecznej”, którą przedstawiła kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Halina Pietruś. Jak poinformowała – w 2016 r. spadła liczba rodzin, które objęto pomocą (kryterium dochodowe dla osób samotnie gospodarujących nieprzekraczające 634 zł, a dla osoby w rodzinie nieprzekraczające 514 zł). Ogółem w 2016 r. takim wsparciem objętych zostało 374 rodziny (w tym z powodu ubóstwa – 247), co w stosunku do 2015 r. daje spadek o 20 rodzin (w tym o 10 z powodu ubóstwa). Z dożywiania skorzystało 171 rodzin (w tym 312 uczniów) – co w stosunku do 2015 r. daje spadek o 23 rodziny (w tym o 38 uczniów). Wzrosła zaś z 31 do 34 liczba usług opiekuńczych – spowodowane jest to z jednej strony starzeniem się społeczeństwa, a z drugiej wyjazdami zagranicznymi prawnych opiekunów. W 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił świadczenia (rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tym związane, z funduszu alimentacyjnego oraz 500+) w wysokości prawie 12 mln złotych.

Rada Gminy przyjęła też uchwały: w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Skalnik (zwiększono tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wyznaczono teren ciągu pieszo-jezdnego), w sprawie przystąpienia do projektu partnerskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne (system eRada, który ma wspierać prowadzenie prac Rady Gminy i system do prezentacji nieruchomości, który wspomagać ma zarządzanie nieruchomościami gminnymi) oraz zmian w budżecie Gminy (dokonano m.in. zmian przeznaczenia funduszu sołeckiego w 5 miejscowościach gminy: Grabanina, Mytarka, Sadki, Skalnik, Stary Żmigród).

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa