^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Uprzejmie informuję, że w dniu 20 kwietnia 2017 roku (czwartek)
o godzinie 13.00 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się
XXXI sesja Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

 Program sesji obejmuje m.in.:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.

4. Przyjęcie porządku obrad sesji.

5. Zatwierdzenie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy odbytej w dniu 15 lutego 2017 r.

6. Zatwierdzenie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy odbytej w dniu 17 marca 2017 r.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zgłoszenia sołectwa Łężyny do "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017–2020",
2/ upoważnienia dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nowym Żmigrodzie,
3/ trybu udzielania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nowy Żmigród oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji,
4/ określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród oraz zasad przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć,
5/ zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2017 rok,
6/ zmian uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2017–2023,
7/ zaciągnięcia kredytu długoterminowego

8. Informacja Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Przewodniczący Rady
Piotr Suski

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa