^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


spotkania fotowoltaika 3W maju ubiegłego roku Gmina Nowy Żmigród rozpoczęła przygotowania do realizacji projektu „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców gminy Nowy Żmigród”. Głównym jego celem jest zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii poprzez instalowanie kolektorów słonecznych do ciepłej wody, instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej, automatycznych kotłów centralnego ogrzewania oraz gruntowych pomp ciepła, co w konsekwencji ma wpłynąć na  redukcję  emisji gazów cieplarnianych i pyłów. Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii, zamontowane w domach uczestników projektu, mają przyczynić się zarówno do poprawy komfortu życia mieszkańców, jak również wpłynąć na obniżenie kosztów funkcjonowania gospodarstw domowych.

Uczestnicy projektu dzięki zainstalowaniu w gospodarstwach kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody użytkowej w ciągu roku będą mieli zapewnione pokrycie zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową średnio w około 60% w skali całego roku. Natomiast w okresie od kwietnia do października pokrycie może wynosić nawet 95% – czytamy w opracowanym na cele projektu Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

W tym celu również odbyły się spotkania z zainteresowanymi projektem mieszkańcami gminy, a od maja zbierano deklaracje przystąpienia do projektu. Wpłynęło ich łącznie 510. Przy podejmowaniu decyzji o wyborze instalacji mieszkańcy kierowali się aktualnymi potrzebami gospodarstw domowych i możliwościami finansowymi związanymi z pokryciem wkładu własnego.

spotkania fotowoltaika 2spotkania fotowoltaika 1

W okresie letnim przeprowadzono audyty wstępne, czyli weryfikację techniczną możliwości wykonania zgłoszonych przez mieszkańców wniosków do projektu, po której do projektu zakwalifikowało 478 gospodarstw domowych, w których ma zostać zamontowanych 526 instalacji wykorzystujących OZE (299 instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej, 169 zestawów kolektorów słonecznych do podgrzewania wody, 47 kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą oraz 11 gruntowych pomp ciepła).

Podwójne instalacje wybrało 46 wnioskodawców. W instalacjach łączących dwa źródła energii najwięcej osób zdecydowało się na połączenie instalacji fotowoltaicznej z funkcją grzania ciepłej wody użytkowej z kotłem na biomasę. W takim układzie gospodarstwo domowe będzie miało rozwiązane problemy związane z ogrzewaniem pomieszczeń, podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej oraz energią elektryczną na potrzeby gospodarstwa domowego.

2 marca Gmina Nowy Żmigród złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – oś priorytetowa III. Czysta Energia, działanie 3.1 Rozwój OZE. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2017 r. Całkowite szacowane nakłady na realizację projektu to 9 235 855,42 zł.

Ogółem w ramach konkursu do działania 3.1 Rozwój OZE złożono 69 wniosków na łączną kwotę dofinansowania około 565,4 mln zł, wartość wydatków całkowitych wynosi 773,4 mln zł. Wg informacji opublikowanej 12 kwietnia na stronie internetowej poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Podkarpackiego, wszystkie wnioski przeszły pozytywną weryfikację techniczną i zakwalifikowały się do oceny formalnej. Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie na dofinansowanie projektów udostępniona została kwota 120 mln zł.

logo rpo oze

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa