^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


sesja 17 03 2017 117 marca odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Nowy Żmigród, w trakcie której radni m.in.: zapoznali się ze stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Nowy Żmigród w 2016 roku, wysłuchali sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wyrazili zgodę na przystąpienie do projektu partnerskiego pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego  w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski”.

Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Nowy Żmigród przedstawili: Komendant Powiatowy Policji w Jaśle nadkom. Jacek Krzyżak, Oficer Prasowy KPP w Jaśle st. asp. Piotr Wojtunik oraz – w imieniu Komendanta Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie – sierż. sztab. Magdalena Bróż. Przedstawione zostały statystyki dotyczące przestępczości, wypadków drogowych, wykroczeń, przeprowadzonych interwencji, podjętych działań prewencyjnych oraz plany na 2017 r. Kolejny rok w gminie Nowy Żmigród przebiegł dość bezpiecznie – świadczy o tym i wykrywalność i spadek liczby przestępstw – podsumował 2016 r. nadkom. Jacek Krzyżak. Zaznaczył również działania podejmowane przez Gminę Nowy Żmigród na rzecz bezpieczeństwa pieszych, podkreślając, że gmina jest liderem w powiecie w przekazywaniu pieszym odblasków. Zachęcał również do świadomego, odpowiedzialnego korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń – uruchomionej w 2016 r. aplikacji za pomocą której można sygnalizować niebezpieczne zjawiska zachodzące w naszym otoczeniu oraz aplikacji Moja Komenda, służącej do kontaktu z dzielnicowymi.

sesja 17 03 2017 2

XXIX sesja 2

XXIX sesja 1

XXIX sesja 3

W punkcie dotyczącym podejmowania uchwał radni wyrazili zgodę na przystąpienie wraz z innymi gminami do projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski” w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Celem projektu, którego liderem jest Miasto Jasło, jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakres projektu obejmuje w głównej mierze dodatkowe zajęcia dla uczniów, wyposażenie szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez doposażenie szkół w laptopy, akcesoria komputerowe, tablety i tablice interaktywne. Celem projektu jest także umożliwianie wzrostu kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego. Projektem zostanie objętych 1400 uczniów, w tym 307 uczniów z terenu gminy Nowy Żmigród ze Szkół Podstawowych w Makowiskach i Nienaszowie oraz Gimnazjach w Nowym Żmigrodzie i Łężynach (z uwagi na reorganizację w szkolnictwie od roku szkolnego 2017/2018, liczba uczestników projektu w gminie Nowy Żmigród może ulec zmianie). W projekcie biorą udział szkoły, które przynajmniej dwukrotnie w ciągu 3 lat (2013, 2014, 2015) miały wynik sprawdzianu 6-klasisty / egzaminu gimnazjalnego mniejszy lub równy 4 w „skali staninowej”. Ogólna wartość projektu wynosi 2 975 615,15 zł, natomiast kwota przeznaczona dla gminy Nowy Żmigród stanowi około 750 000,00 zł, w tym 95% to otrzymane dofinansowanie, a 5% to środki własne z budżetu gminy. Realizacja projektu zaplanowana została na rok szkolny 2017/2018.

Następnym punktem obrad był temat podwyższenie diety sołtysów, o które wnioskowali sami zainteresowani. Radni w głosowaniu przychylili się do wniosku sołtysów. Diety od kwietnia wzrosną o 60 zł miesięcznie.

Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały dotyczącej dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w gminie Nowy Żmigród – Rada podjęła uchwałę o utworzeniu na terenie gminy siedmiu szkół ośmioklasowych: w Nowym Żmigrodzie, Kątach, Desznicy, Łężynach, Nienaszowie, Makowiskach i Łysej Górze.

Następnie, w wyniku zmian w podstawie prawnej, podjęto uchwały ws. określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Żmigród oraz ws. ustalenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród. Same kryteria, jak zaznaczył Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Zdzisław Kaduk, nie uległy zmianie.

Zmieniając uchwałę budżetową radni wyrazili m. in. zgodę na dofinansowanie, na pisemny wniosek Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie Grzegorza Persa, w kwocie 60 tys. zł zakupu nowego, wartego ok. 150 tys. zł aparatu USG z dwiema głowicami dla ośrodka w Nowym Żmigrodzie. Pozostała część środków na zakup aparatu pochodzić będzie z budżetu SPGOZ. W tym roku chciałbym kupić aparat z dwiema głowicami tymi najbardziej potrzebnymi, czyli do wykonywania badań głównie jamy brzusznej, badań ginekologicznych, badań nerek, prostaty – powiedział obecny na spotkaniu Grzegorz Pers.

Radni wysłuchali też przedstawianej każdorazowo na sesji rady gminy informacji z prac w okresie międzysesyjnym dotyczącej planowanych i realizowanych inwestycji i remontów na terenie gminy, którą przedstawili wójt oraz jego zastępca Radosław Kujawski. Na zakończenie posiedzenia wójt poinformował też o bieżących sprawach gminy, w tym m.in. o złożonym zażaleniu na postanowienia Podkarpackiego Kuratora Oświaty wyrażające negatywne opinie w sprawie przekształcenia szkół w Desznicy, Makowiskach i Łysej Górze w szkoły o strukturze organizacyjnej klas I–IV. 

sesja 17 03 2017 4

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa