^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie
ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród
tel. 13 44 826 21

ogłasza nabór na stanowisko − asystent rodziny.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na ½ etatu.

Przewidywany termin zatrudnienia: maj 2017 r. – kwiecień 2018 r.

Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

 1. Posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 2. Posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 575 ) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 3. Posiada wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 4. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 5. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 6. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 8. Posiada obywatelstwo polskie.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów prawa z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa rodzinnego;
 2. Wysoka kultura osobista;
 3. Doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku;
 4. Zdolność analitycznego rozwiązywania problemów, umiejętności interpersonalne;
 5. Umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z rodziną;
 6. Równowaga emocjonalna, odporność na stres;
 7. Asertywność, uczciwość, empatia, systematyczność, dokładność, samodzielność i odpowiedzialność;
 8. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 1. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 3. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 4. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 5. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 6. Wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 7. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 8. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
 9. Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 10. Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 11. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 12. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 13. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 14. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 15. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 16. Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 17. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 18. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz.1390), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.);
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy);
 5. Kserokopie świadectw pracy, ewentualne referencje z zakładów pracy;
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie obowiązków asystenta rodziny;
 9. Oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona;
 10. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
 11. W przypadku zawarcia umowy o pracę na ½ etatu kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

Warunki pracy:
– określenie stanowiska – asystent rodziny,
– forma zatrudnienia: umowa o pracę na ½ etatu – prowadzenie karty czasu pracy,
– przewidywany okres zatrudnienia – maj 2017 r. – kwiecień 2018 r.

Informacje dodatkowe:

 1. Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w oparciu o umowę o pracę na ½ etatu w miejscu zamieszkania rodziny lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.
 2. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca jest prowadzona.
 3. Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I: Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.

Etap II: Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, ul Mickiewicza 2 i dokonanie wyboru kandydata na jej podstawie.

Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR NA ASYSTENTA RODZINY” należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 2, pokój nr 6 lub za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród w terminie do dnia 19 kwietnia 2017 r. do godziny 12.00.

Decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone z powodu braków formalnych można odbierać w siedzibie Ośrodka.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie www.nowyzmigrod.eu.

Nowy Żmigród, dnia 03.04.2017 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie
Halina Pietruś

Region Żmigrodzki

 • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

 • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

 • Mapa gminy

Jakość powietrza

 • Jakość powietrza
 • EcoHarmonogram
 • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa