^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Uprzejmie informuję, że w dniu 17 marca  2017 roku  (piątek) o godzinie 9.00 
w  sali  nr 14 Urzędu Gminy  w  Nowym  Żmigrodzie 
odbędzie się:
XXIX  sesja  Rady  Gminy  w  Nowym  Żmigrodzie.

Program sesji obejmuje  m.in.:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.

4. Przyjęcie porządku obrad sesji.

5. Zatwierdzenie protokołu z XXV sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 grudnia 2016 r.

6. Zatwierdzenie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16 stycznia 2017 r.

7. Zatwierdzenie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy odbytej w dniu 31 stycznia 2017 r.

8. Spotkanie z Kierownikiem Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie, Komendantem Powiatowym w Jaśle w celu zapoznania Rady Gminy z problemami bezpieczeństwa w 2016 roku i planem działań na 2017 rok.

9. Spotkanie z Komendantem Gminnym OSP w Nowym Żmigrodzie, Komendantem Powiatowym PSP w Jaśle w celu zapoznania Rady o stanie bezpieczeństwa, zaistniałych zdarzeniach w 2016 roku oraz  wykorzystania przyznanych przez Radę środków gminnych. Przedstawienie w zarysie planów na 2017 rok.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ wyrażenia zgody na realizację projektu partnerskiego pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego  w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski”,
2/ ustalenia zasad, na jakich sołtysom z terenu gminy Nowy Żmigród przysługują miesięczne diety,
3/  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Nowy Żmigród,
4/ określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  w szkołach, podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Żmigród,
5/ ustalenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród,
6/ zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2017 rok,
7/ zmian uchwalenia  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2017–2023.

11. Informacja Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał  Rady.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie obrad  XXIX sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.   

Przewodniczący Rady 
Piotr Suski 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram